Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi


DİNÇ S.

Karahan Kitabevi, Adana, 2003

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2003
  • Publisher: Karahan Kitabevi
  • City: Adana

Abstract

             History, keeping alive the memories of the nation , the memory of the details ready to use today and in the future , making the connection between past and future is one of the most important means . Dates of the events in different places at different times occur even though they are of the incidents and the results resemble one another highlights cases make so that the " dates back consists of , courses Alınsaydı again would not . " Supports the idea .

           
The accuracy of all the concepts and principles discussed in the social sciences , but the main conclusions drawn from historical facts , historical events does not change the reality of similarity with each other . The history of countries and nations in which they live , learn and that learning from past activities, messages, and make inferences about the future , is becoming a necessity .

             This national memory to ensure that every moment is living and active . Nations of the state as a political entity organized and political authorities could not keep a high level all the time , also consistently with each other to continue the struggle for power and dominance is seen that . States govern and to lead generation always facing problems will remain and these problems the country's future management will participate in the new generation of these matters of policy making and national policy objectives learning of history with a regular and planned way learning is required. Turkey is located in areas that are sensitive geopolitical position as state threatened in different styles and in countries with a high level of national consciousness and national sensitivities are required to be .

             Turkey holds an important place in history , great civilizations and a lot of states have established their presence by living in different places and have continued to the present day .. XX century . They demolished most recent exchange rate at the beginning of the Ottoman Empire disappeared faced with the struggle for existence . The shape of this struggle , implementation and impact of the results has continued until the present day .

              Yesterday, for various reasons that today the Republic of Turkey was established under the leadership of Ataturk faced with serious problems in the national union of these problems and solutions are needed in a principled way . Resolving these problems and the country's main objectives in order to reach the country's future that our children and youth of our national identity and goals , education and training, through the granting and the Republic of the history of the formation of the National Struggle conditions, Atatürk and the era of managers faced problems and these problems find their solution methods as a life lesson and a set of principles should be taught . Ataturk meaningful statements on this issue has once again perceived the necessity to ;

             " Growing our children and our young people to see, no matter what their learning the limits , first and foremost Turkey's independence , its own ego , with all the elements that were hostile to national traditions need to be taught to fight . In the world , according to the international situation requires such a struggle that does not have the spiritual elements of life and independence of people in society do not. "

              Education and training in tertiary education , for these purposes , the Higher Education Act of 2547 and 4 November 1981 5 1 of article me what is written in the common compulsory courses Ataturk's Principles and Revolution History lesson by reading the Republic of Turkey of the process of establishment of the National Struggle importance , contemporary and modern Turkey allowing the formation of reforms and Atatürk's principles and understanding of young people to be taught and Kemalist thought and behavior is targeted to give . Also for the future of Turkey and Atatürk's stated objectives , which " go beyond the level of contemporary civilization " ideal reader as main objectives of the course and students must be provided with modern teaching methods .

                Learning and the learning of history in chronological chronology Giving information maybe boring by readers available today , all the more reason - effect relationship and history teaching is done by going to patients . However, the issue includes our property and pursuant to our students and our readers the information should be given in chronological order . In this respect, our course content in accordance with the subject of our competitors giving information before then is prepared in the form of evaluation of the issues from a historical perspective . Our course , Ataturk's Principles and History of Revolution and the principles of Atatürk and History of Revolution II is taught as two separate courses in higher education institutions has been prepared for the issues bölümlendirilerek . First section of the Turkish Revolution preparation and armed struggle, which is the period of revolution and war period as a first course , Republican Period , Revolutionary Movements, general domestic and international political developments and Ataturk's principles as a second course content in chronological order is prepared .

           Issues brought up in the 1960's as a period of time , but for the benefit of our students and readers on topics of the works will be used as an additional source names are given in sufficient amounts .

 

 

            Tarih, ulusların hafızalarını canlı tutan, hafızaya ait bilgileri günümüzde ve gelecekte kullanmaya hazır hale getiren, geçmiş ve gelecek arasında bağlantıyı sağlayan en önemli vasıtalardan birisidir. Tarihteki olayların değişik coğrafyalarda değişik zamanlarda oluşmalarına rağmen olayların oluşumu ve sonuçlarının birbirlerine benzemesi olayları olgular haline getirmekte böylece de “Tarih tekrardan ibarettir, dersler alınsaydı tekrar etmezdi.” görüşünü desteklemektedir.

 

            Bütün kavramlar ve ilkelerin doğruluğu sosyal bilimlerde tartışılabilir ama tarihsel gerçeklerden çıkartılan temel sonuç, tarihi olayların birbirleriyle benzerliği gerçekliğini değiştirmemektedir. Ülkelerin tarihleri ve ulusların yaşadıkları, geçmişteki faaliyetlerinin öğrenilmesi ve bu öğrenmeden geleceğe yönelik mesajlar ve çıkarımlar yapmaları, zorunluluk haline gelmektedir.

 

             Bu durum, ulusal hafızanın her an canlı ve etkin olmasını sağlamaktadır. Milletlerin teşkilatlanmış ve siyasi bir oluşumu olan devletlerin, siyasal otoritesini her zaman üst seviyede tutamadıkları, ayrıca güç ve hakimiyet mücadelesini birbirleriyle sürekli devam ettirdikleri görülmektedir. Devletleri yönetenlerin ve yönetecek nesillerin her zaman sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını ve bu sorunların ülkenin gelecekte yönetimine katılacak olan yeni nesillerin; bu konularda politika üretmeleri ve ulusal politikalarının hedeflerini tarih öğrenimi ile düzenli ve planlı bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. Türkiye gibi jeopolitik konumu hassas olan bölgelerde  bulunan devletler ve değişik tarzda tehdit altında olan ülkelerde ulusal bilinç ve ulusal duyarlılığın üst seviyede olması zorunluluğu vardır.

 

           Tarihte önemli bir yer tutan Türkler, büyük devletler kurmuş ve bir çok medeniyeti değişik coğrafyalarda yaşayarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşler ve XX..yy. başlarında son kurdukları Osmanlı imparatorluğu yıkılarak ortadan kalkınca var olma mücadelesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu mücadelenin şekli, uygulaması ve sonuçları günümüze kadar devam eden etkilere sahiptir.

 

           Dün olduğu günümüzde de değişik sebeplerden dolayı Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmakta bu sorunlara ulusal birlikle ve ilkeli bir şekilde çözümler gerekmektedir. Bu sorunların çözülmesi ve ülkenin temel hedeflere ulaşması için ülkenin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin ulusal kimliklerinin ve hedeflerinin, eğitim ve öğretim kanalıyla verilmesi ve Cumhuriyetin tarihi oluşumu, Milli Mücadelenin şartları, Atatürk’ün ve dönemin yöneticilerin karşı karşıya kaldıkları sorunla ve bu sorunlara buldukları çözüm metotları  bir hayat dersi ve bir ilkeler bütünü şeklinde öğretilmelidir. Atatürk’ün bu konudaki anlamlı ifadelerinin bir kez daha algılanılması zorunluluğu vardır;

 

              “ Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etme gereği öğretilmelidir. Dünyada, uluslararası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişilerden oluşan toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur.

 

           Eğitim ve öğretimin yükseköğretim kademesinde, bu amaçlara yönelik olarak, 2547 sayılı ve 4 Kasım 1981 Yükseköğretim Kanunun 5. maddesinin 1. bendinde yazılı olan ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  dersi okutularak, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecini, Milli Mücadelenin önemini, çağdaş ve Modern Türkiye’nin oluşumunu sağlayan inkılâpları ve Atatürk’ün ilkelerini ve anlayışını gençlere öğretilmesi ve Atatürkçü düşünce ve davranışların kazandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin geleceğe yönelik hedefleri olan ve Atatürk’ün ifade ettiği “ Çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak ” ideali derslerin temel hedefleri olarak okuyuculara ve öğrencilere çağdaş öğretim metotları ile verilmesi gerekmektedir. 

 

           Tarih öğreniminde kronoloji öğrenilmesi ve kronolojik bilgilerin verilmesi belki günümüzde okuyucular tarafından sıkıcı bulunmakta, daha çok sebep - sonuç ilişkileri ve olgulara gidilerek tarih öğretimi yapılmaktadır. Ancak konularımızın özelliği ve içeri gereğince öğrencilerimize ve okuyucularımıza kronolojik bir sırada bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan dersin içeriklerine uyularak kitabımızda konularımız önce bilgilerin verilmesi daha sonra konuların tarihsel açıdan değerlendirilmesi şeklinde  hazırlanmıştır. Dersimiz, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi II olarak Yükseköğretim kurumlarında  iki ayrı ders olarak okutulduğu için konular bölümlendirilerek hazırlanmıştır. Birinci bölüm; Türk İnkılâbının hazırlık ve silahlı mücadele dönemi olan ihtilal ve savaşlar dönemi olarak birinci dersin, Cumhuriyet Dönemi, İnkılap Hareketleri, genel iç ve dış politik gelişmeler ve Atatürk  İlkeleri olarak da  ikinci dersin konuları kronolojik sırayla hazırlanmıştır.

 

           Konuların zaman süreci olarak 1960’lı yıllara kadar getirilmiş, ancak öğrencilerimizin ve okuyucuların faydalanmaları için konularda ek kaynak olarak kullanacakları eserlerin isimleri yeterli oranda verilmiştir.