Öğrenci ebelerin aile içi şiddete ilişkin tutum, davranış ve görüşleri


AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Uçar T.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015, ss.1

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

[PS-184]

Öğrenci ebelerin aile içi şiddete ilişkin tutum, davranış ve görüşleri


Meltem Akbaş, Şule Gökyıldız, Tülin Uçar
Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Adana

Giriş: Aile içi şiddet, aile bireylerinden en az birisinin aynı ailedeki diğer bir üyeye karşı fiziksel, duygusal, psikolojik, ekonomik ve seksüel güç kullanılması sonucu yaşamını, fiziksel ya da psikolojik bütünlüğünü veya bağımsızlığını tehlikeye sokan, kişiliğine veya kişilik gelişimine ciddi boyutta zarar veren eylemlerin ortaya çıktığı bir süreçtir. 
Amaç: Öğrenci ebelerin aile içi şiddete ilişkin tutum, davranış ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma 2 Ocak 2015’de yapılmıştır. Evreni Ebelik Bölümünde öğrenim gören 110 öğrenci, örneklemi ise anketin uygulandığı tarihte okulda bulunan ve araştırmaya gönüllü 85 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma öncesi etik kurul onayı ve izinler alınmıştır. 
Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve geçerlilik ve güvenirliği Gömbül tarafından yapılan “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Anket formu bireysel özellikleri belirlemeye yönelik 13 ve şiddete ilişkin 16 olmak üzere 28 sorudan oluşmuştur. Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği ise 19 maddeden ve dört alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 19, en yüksek puan ise 95 ve puan ortalaması ise 57’dir. Katılımcıların aldıkları puanların yüksek olması şiddete ilişkin tutumda geleneksellikte artmayı, düşük olması ise azalmayı yansıtmaktadır.
Veriler SPSS 15.0 for Windows programında yüzdelik ve aritmetik ortalama ile değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Tamamı kadın olan katılımcıların yaş ortalamasının 19,51±1,736 olduğu, %98,8’inin bekar olduğu, %61.2’sinin ailesiyle oturduğu, %82,4’ünün çekirdek ailesi olduğu, %89,4’ünün sağlık güvencesinin olduğu, %82,4’ünün gelirinin orta düzeyde olduğu, %90,6’sının mesleğini sevdiği ve %31,8’inin lisans düzeyinde şiddete ilişkin eğitim aldığı görülmüştür. 
Katılımcıların %12,9’unun aile içi şiddete maruz kaldığı, %36,4 oranında sözel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, %45,5 oranında anneden, babadan ve kardeşten şiddet gördüğü, %22,4 başkalarına şiddet uyguladığı, %73,7 oranında kardeşlerine şiddet uyguladığı, %78,9 oranında sözel şiddet uyguladığı, %48,2 oranında şiddete tanık olduğu, %65,9 oranında sözel şiddete tanık olduğu, en sık şiddet uygulayanın %68,2 ile baba olduğu, en sık şiddete maruz kalanın %69,2 ile anne olduğu, şiddet karşısında %50.0 ile sessiz kaldığı, şiddetin en büyük nedeninin %71,6 ile ekonomik olduğu görülmüştür. Katılımcılar toplumda en çok %52,9 ile fiziksel şiddet uygulandığını, %92,6 ile kadınların şiddete uğradığını ve %96,5 ile erkeklerin şiddet uyguladığını ifade etmişlerdir. 
Ölçeğin ekonomik şiddet alt boyutu puan ortalamasının 13,1±4,639, duygusal, psikolojik ve cinsel şiddet alt boyutu puan ortalamasının 12,59±4,609, meşrulaştırıcı mitler alt boyutu puan ortalamasının 5,65±2,394, neden açıklayıcı mitler alt boyutu puan ortalamasının 21±989, ölçek toplam puan ortalamasının 37,55±8,273 olduğu görülmüştür.
Sonuç: Katılımcıların şiddet uygulama, şiddete tanık olma ve şiddete maruz kalma deneyimine sahip olduğu, şiddete karşı modern tutum içinde oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, ebe, kadın.