Sosyal Sermayenin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri: Panel Nedensellik Analizi


Creative Commons License

Akın C. S. , AYTUN C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.2, ss.65-80, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.65-80

Özet

Günümüzde  sosyal  sermaye  olarak  adlandırılan,
iş  gücü  ve  işveren  aralarındaki  güvene  dayalı
sosyal  ağlarının  kuvvetlendirilmesinin  işsizlik  ile
mücadelede  önemli  bir  politika  olduğu  kabul
edilmektedir.  Diğer  taraftan  sosyal  sermaye  ile
işsizlik  arasındaki  nedenselliğin  yönü  hakkında
tartışmalar  mevcuttur.  Bu  sebeple,  çalışmanın
hedefi  sosyal  sermaye  ile  işsizlik  arasındaki
nedenselliğin  yönünün  panel  veri  analizi  yönte?
miyle  araştırılmasıdır.  1981?2012  dönemini
kapsayan  verilerle  41  ülke  için  yapılan  panel
nedensellik  analizinde  ülkeler  arasındaki  yatay
kesit bağımlılığı ve heterojenlik unsurları dikkate
alınmıştır.  Analiz  sonuçları  sosyal  sermayeden
işsizliğe  doğru  bir  nedenselliğin  bulunduğunu
ortaya  koymaktadır.  Bulgular  işsizliğe  yönelik
kullanılabilecek  sosyal  sermaye  politikalarının
etkin olabileceğine işaret etmektedir.


Anahtar  Kelimeler: İletişim  Ağları,  Sosyal
Sermaye, İşsizlik,  Panel Nedensellik. 

Today,  strengthening  the  social networks based
on the trust between the  labor force and emplo?
yer  is  an  important  policy  to  struggle  with  the
unemployment.  On  the  other  hand,  there  are
also  debates  about  the  direction  of  causality
between  the  social  capital  and  unemployment.
The aim of  this  study  is  to  investigate  the direc?
tion  of  the  causality  between  the  social  capital
and unemployment  through panel data analysis
in  which  heterogeneity  and  the  cross  sectional
dependency  were  taken  into  consideration.The
data  are  from  42  countries  for  the  period  of
1941?2012. The results of the analysis show that
there  exists  a  causality  from  social  capital  to
unemployment. Findings  indicate  that  the  social
capital policies upon the unemployment could be
efficient.

Keywords:  Communication  Network,  Social
Capital, Unemployment, Panel Causality.