Determining General Professional Competencies of An Elementary Maths Teacher: A Case Study


KARAKUŞ M. , Turhan B.

European Conference on Curriculum Studies, Braga, Portugal, 18 - 19 October 2013, pp.452-462

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Braga
  • Country: Portugal
  • Page Numbers: pp.452-462

Abstract

Carrying out education in high quality is possible with qualified teachers. A qualified teacher should have competencies which can be handled in various ways.   The level of teachers’ competencies has a significant impact on students’ learning. In this regard, determination of teacher competencies and analysis of their levels gain importance.  The aim of this study is to examine an elementary maths teacher’s general professional competencies. The research was conducted with case study, one of the qualitative study designs. The reasons for choosing this case in the study were that the school was in a low socio-economical area and there were various needs of the school. Besides, the teacher’s being a doctoral student and volunteering for the process were the other reasons. The data was collected with an observation form and a semi-structured interview form and these forms were structured by the researchers. The observation form  and the interview form were structured in accordance with the study “General Professional Competencies of Teachers” published by Republic of Turkey Ministry of National Education.  In order to examine the general profesional competencies in “Teaching and Learning Process” and “Monitoring and Evaluation of  Learning and Development” fields, an elementary maths teacher’s 10 lessons were observed, and subsequent to the observations, semi-structured interview with the teacher was conducted. The interview lasted 24 minutes. The analysis of the data was carried out with descriptive analysis.  According to findings of the research, it is indicated that the teacher has some deficiencies in terms of the general professional competencies in the field of “Monitoring and Evaluation of  Learning and Development” and the subfields “Planning the Lesson” and “Organizing Extra-curricular Activities” within the “Teaching and Learning Process” field. Based on these indications, it is offered that some studies should be carried out to provide the teachers gain awareness of the general professional competencies and improve themselves in this respect. 

Nitelikli eğitimin gerçekleştirilmesi, nitelikli öğretmenlerle mümkündür. Nitelikli öğretmen ise, çok çeşitli yönlerden ele alınabilecek yeterliklere sahip olmalıdır. Öğretmenlerin yeterliklerinin düzeyi, öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu bağlamda, öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi ve düzeylerinin incelenmesinin alana katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın genel amacı, bir ilköğretim matematik öğretmeninin, öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu araştırmada, durum olarak bir devlet okulunda görev yapan bir ilköğretim matematik öğretmeninin, “Öğretme ve Öğrenme Süreci” ve “Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme” yeterlik alanlarında yer alan öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin derinlemesine incelenmesi amacıyla 10 ders saati gözlenmiş ve gözlemlerin sonunda bu öğretmenle 24 dakika süren yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Verilerin analizi ise, betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmaya katılan ilköğretim matematik öğretmeninin, öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin “Öğretme ve Öğrenme Süreci” yeterlik alanında yer alan “Dersi Planlama” ve “Ders Dışı Etkinlikler Düzenleme” alt yeterlik alanları ile “Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme” yeterlik alanında yer alan “Verileri Analiz Ederek Yorumlama, Öğrencinin Gelişimi ve Öğrenmesi” alt yeterlik alanındaki yeterliklerinde birtakım eksiklikleri olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularından yola çıkılarak, öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine yönelik farkındalık kazanmaları ve kendilerini bu konuda geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapılması önerilmektedir.