Primer üst üriner sistem ürotelyal tümörlerinde klinikopatolojik faktörlerin intravezikal rekürrens ve sağkalıma etkisi


İZOL V. , Kizilgok B., DEĞER M. , BAYAZIT Y. , TANSUĞ M. Z.

14. Üroonkoloji Kongresi, 6 - 10 Kasım 2019