OVER KANSERINDE CD47 EKSPRESYONUNUN KLINIK VE PROGNOSTIK ÖNEMI


Bayram E.

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.90-91

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.90-91
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Malign epitelyal over tümörlerinde CD47 ekspresyonunun

klinik ve prognostik önemini incelemektir.

Gereç-Yöntem: Hastalara ait veriler hasta dosyalarından alındı.

Tümör örneklerinde CD47 ekspresyonunun saptanması için immun

histokimyasal yöntem kullanıldı. Santa Cruz sc-12730-CD47 Antibody

(B6H12) kiti kullanıldı. Tümör hücrelerinin en az 1/3’ünde

ekspresyon (+), en az 2/3’ünde membranöz ve/veya sitoplazmik ekspresyon:

(++), yoğun membranöz ve/veya sitoplazmik ekspresyon

(+++) olarak değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS

20.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Ortanca yaş 55, olguların 28’i premenopozal, 55’i postmenopozal

dönemde idi. 44 olguda HGSOC (28’i platin dirençli hastalık),

6 olguda LGSOC, 14 olguda müsinöz, 19 olguda Clear cell histolojik

tipleri vardı. 20 hastada grade I, 12 hastada grade II, 51 hastada

grade III hastalık vardı. Evrelerine göre değerlendirildiğinde 24 olguda

Evre I, 6 olguda Evre II, 53 olguda Evre III hastalık vardı. Olguların

43’ünde lenf nodu metastazı yokken 40 hastada lenf nodu metastazı

vardı. 30 hastada LVI yokken 53 hastada LVI vardı. Olguların 37’sinde

asit yoktu, 18 olguda 500ml’den az, 28 hastada 500 ml’den fazla

asit vardı. Çalışmaya alınan 83 olgunun 32’sinde CD47 ekspresyonu

saptanmadı, 36 hastada (+), 15 hastada (++) CD47 ekspresyonu

saptandı. İleri yaş, postmenopozal dönem, yüksek grade’li seröz over

kanseri, grade III tümör, platin direnci, ileri evre, lenf nodu metastazı,

LVI, perop asit varlığı, R1 ve R2 rezeksiyon, relaps varlığında yüksek

CD47 ekspresyonu saptandı. CD47 ekspresyonu saptanan olgularda

toplam ve hastalıksız sağkalım daha kısa idi. Ortlama sağkalım sırasıyla

1, 3 ve 5 yılda %83, 49 ve 38 bulundu. CD47 (-) ve pozitif olgularda

1, 3 ve 5 yıllık sağkalımlar sırasıyla %83x76, %54x35, %45x26

idi (CD47 ekspresyonu OS ilişkisi Şekil 1’de, PFS ilişkisi Şekil 2’de ve

CD47 varlığı PFS ilişkisi Şekil 3’te gösterilmiştir).

Sonuç: CD47 ekspresyonu over kanserinde bağımsız kötü risk

faktörü olarak saptandı. CD47’yi hedefleyen magrolimab’ın kötü risk

faktörleri ve özellikle platin dirençli olgularda standart tedaviye eklenmesinin

yararlı olabileceği düşünüldü.

Anahtar kelimeler: CD47, over kanseri, immünohistokimya, prognoz