Öğrenci ebelerin menstrüel şikayetlerinin belirlenmesi


AKBAŞ M. , GÖKYILDIZ Ş. , Uçar T.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015, ss.80-81

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.80-81

Özet

[SS-101]

Öğrenci ebelerin menstrüel şikayetlerinin belirlenmesi


Meltem Akbaş, Şule Gökyıldız, Tülin Uçar
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Giriş: Sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller, sağlıklı insan, kadın sağlığına verilen önemle yakından ilişkilidir. Kadının sağlığının psikolojik, fiziksel ve sosyal açılardan korunmasına ve geliştirilmesine yönelik alınacak önlemler topluma olumlu yansıyacaktır. Menstrual siklus problemleri; dismenore, amenore, anormal vaginal kanama ve premenstrual dönemde yaşanan problemlerdir. Bunlar, kadın sağlığını olumsuz etkilemekte; aile, iş ve arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaratabilmekte; eğitim ve iş gücü kaybına; verimliliğin azalmasına, hata yapma ve kaza oranlarının artmasına neden olabilmektedir. 
Amaç: Bu araştırma öğrenci ebelerin menstrüel şikayetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipte araştırma 2 Ocak 2015 tarihinde yapılmıştır. Evrenini Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünde öğrenim gören 110 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemi ise, anketin uygulandığı tarihte okulda bulunan ve gönüllü 80 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma öncesi okul yönetiminden izin ve öğrencilerin sözlü onamları alınmıştır. 
Veriler geçerlilik ve güvenirliği Kızılkaya tarafından yapılan “Menstrüel Distres Şikayet Listesi” ile toplanmıştır. Menstrüel Distres Şikayet Listesinde 47 şikayet, 8 alt grupta, premenstrüel, menstrüel ve intermenstrüel dönem için ayrı ayrı olmak üzere 0’dan 4’e kadar beş basamaklı ölçek ile puanlanmıştır. 0 ”belirti yok”, 1 “az”, 2 “orta”, 3 “şiddetli, 4 “çok şiddetli” anlamına gelmektedir. Ölçekten her dönem için alınabilecek en yüksek puan 184’tür. 
Veriler SPSS 15.0 for Windows paket programı kullanılarak yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum, maksimum şeklinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalamasının 20,11±2,531, dağılım aralığının 17-35 yaş arası olduğu, son adetten bir hafta önce yaşadıkları şikayetlerin puan ortalamasının 31,31±24,419, dağılım aralığının 0-121, son adet süresince yaşadıkları şikayetlerin puan ortalamasının 45,85±28,962, dağılım aralığının 0-157, diğer günler yaşadıkları şikayetlerin puan ortalamasının 14,51±16,638, dağılım aralığının 0-94 olduğu görülmüştür. Katılımcıların tamamının, 63,60±36,357 ortalama ile ağrı semptom grubunda menstrüel distres şikayeti (Tablo 1) ifade ettikleri görülmüştür.
Sonuç ve Öneriler: Katılımcıların tamamının en çok adet süresince ağrı yaşadıklarını ifade ettikleri görülmüştür. Bunu su retansiyonu ve negatif duygulanım alt boyutları izlemiştir. Geleceğin kadın sağlığı hizmet sunucuları olan ebelik öğrencilerinin hem kendi sağlıklarının korunması ve yükseltilmesi hem de akran ve toplum eğitimleri ile kadın sağlığının korunup, yükseltilmesi için öğrencilerin eğitimleri sırasında bu dönemde yaşanan şikayetlerle baş etme konusunda desteklenmesi, eğitim ve danışmanlık yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, kadın, öğrenci, menstrüel distres.

 


Katılımcıların Menstrüel Distres Semptomlarına İlişkin Bulgular

Semptom Grupları Belirti Var (%) Belirti Yok (%) Ortalama ve Standart Sapma Dağılım aralığı
Ağrı 100.0 0,0 63,60±36,357 6-194
Su Retansiyonu 95,0 5,0 10,24±7,874 0-41
Davranış Değişiklikleri 90,0 10,0 9,76±8,699 0,36
Kontrol 88,7 11,3 12,87±12,256 0-51
Konsantrasyon Bozukuluğu 88,7 11,3 12,88±12,256 0-51
Negatif Duygulanım 86,2 13,8 20,93±17,967 0-84
Otomatik Reaksiyon 83,7 16,3 6,35±5,970 0-26
Canlanma 76,2 23,8 10,41±9,819 0-36
İştah Artması 71,2 28,8 2,187±2,311 0-12