Teachers Views Regarding the Values Covered in the Social Studies Curriculum


Creative Commons License

SARI M.

voltar European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility, Braga, Portekiz, 18 - 19 Ekim 2013, ss.1-17

  • Basıldığı Şehir: Braga
  • Basıldığı Ülke: Portekiz
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Toplumlar sürekli değişme ve gelişme halindedir. Bu durumda, ihtiyaç duydukları iyi eğitilmiş bireylerin yetiştirilmesinde eğitimden beklentilerini her geçen gün daha da arttırmaktadırlar. Özellikle savaşlar ve insan hakları ihlalleri gibi olumsuz olaylar, eğitilmiş insanın bilgi ve beceri kadar değerlerle donatılmış olmasının önemini arttırmıştır. Değerlerle donatılmış bireylerin yetişmesinde birincil sorumluluğu taşıyan kurumlardan biri okuldur. Okullar, bu sorumluluğu eğitim programları ile yerine getirmeye çalışır. Sosyal bilgiler programı, arzulanan değerleri kazandırmada önemli bir role sahiptir. Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlere yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda dersin öğretim programının kazanım, içerik ve öğrenme-öğretme süreci öğelerinde değerlere yer verilme düzeyi ile yer verilmesi gereken düzey; değerlerin kazandırılma düzeyi ile kazandırılması gereken düzey arasındaki farklar; aile ve okul ortamı ile genel olarak toplumsal yaşamın değerleri öğretmek için uygunluk düzeyi; programdaki değerlerin önem sırası ve değerlerin öğretilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlar öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya Adana ili merkez ilçelerindeki 15 ilköğretim okulunda görev yapan 117 (66 kadın, 51 erkek) sınıf ve sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere Yönelik Görüşler Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, frekans ve yüzdelik dağılımlarla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış, ayrıca bağımsız gruplar t te-testi uygulanmıştır. .

Ulaşılan bulgulara göre, sosyal bilgiler programında yer alan 24 değerin tamamının kazanımlarda, içerikte ve etkinliklerde yer alma düzeyi ile yer alması gereken düzey arasında anlamlı farklar bulunmaktadır. Öğretmenlere göre, programda öngörülen değerler, yeterli düzeyde kazandırılmamaktadır. Ayrıca, öğretmenler, değerlerin yeterli düzeyde kazandırılabilmesi için okullarının fiziksel koşullarını, okuldaki yaşamı, öğrencilerin aile ortamlarını ve toplumdaki yaşamı da yeterli bulmamışlardır. Öğretmenlerin en çok önemsedikleri değerler, adil olma, bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygı, aile birliği, vatanseverlik ve hoşgörüdür. Değerlerin kazandırılması sürecinde en sık karşılaşılan sorunlar, okuldaki fiziksel donanım ve zaman yetersizlikleri ile aile desteğinin yetersizliğidir

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Programı, Değerler, Program değerlendirme 

Societies constantly develop and change. In this regard, their expectations from education in terms of raising well-educated individuals increase day by day. Especially unfavorable events such as wars and violation of human rights have increased the importance of educated people’s being equipped with values as much as knowledge and skills. Schools are the primary institutions that bear the responsibility of raising people equipped with values and they try to discharge this responsibility through curriculum. Social studies curriculum has an important role in helping individuals to gain these values. The main purpose of this study is to identify the views of teachers regarding the values in the social studies curriculum. In line with this general purpose, the level allocated to values in the objectives, content and teaching-learning processes and the level that should be allocated; the differences between the levels that the values are taught and the levels they should be taught; the suitability of school and family environment and generally social life for teaching the values; the order of importance for the values; and the problems encountered in the process of teaching the values in social studies course  were investigated according to teachers’ views. The study was conducted with 117 classroom and social studies teachers, working in 15 schools located in Adana, Turkey. The data were collected through the “Views regarding the Values covered in the Social Studies Curriculum” questionnaire developed by the researcher. In analyzing the data frequencies, percentages, arithmetic means and standard deviations were calculated and independent samples t-test was performed. Results show that there are significant differences between the level allocated to the 24 values and the level they should be allocated in the social studies curriculum. According to teachers, the values covered in the program are not taught adequately. Besides, teachers do not find the physical conditions of schools, and the family and social life of students adequate in teaching the values. The mostly regarded values by the teachers are being fair, respect for the flag and the national anthem, unity of family, patriotism, and toleration. The problems mostly encountered in the process of teaching the values are inadequate physical equipment at schools as well as inadequate time and family support.