GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

RENÇBER Ö. F., AKBULUT R.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.21, pp.667-680, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it is aimed to determine the relationship between venture capital investment companies' profitability based financial efficiencies and financial performance. Thereby, the 11 Company's current measures and cash ratios from the liquidity ratios of companies' performance measures under the years 2011- 2016; the turnover rate from the activity rates; profitability ratio, net profit margin, financial structure or leverage ratio to debt ratio, borrowing rate and current ratio to measure profitability in data envelopment analysis as input and net profit margin as input and their financial performance has been measured. As a result, there was no significant relationship between the efficiency scores measured by the data envelopment analysis of the companies and the performance scores evaluated by the topsis method. The results of the analyzes show that the statistical findings of a company in financial terms are high in current ratio and cash ratio; the low debt ratio does not mean that the profitability of the company is high.

Bu çalışmada BIST’te işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketlerinin karlılığa dayalı etkinlikleri ile finansal performansları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 11 GSYO şirketinin 2011-2016 yılları kapsamında şirketlerin performans ölçümleri likidite oranlarından cari oran ve nakit oranı; faaliyet oranlarından alacak devir hızı; karlılık oranlarından öz sermayenin karlılığı, net kar marjı, finansal yapı veya kaldıraç oranlarından borç oranı değişkenleri kullanılarak finansal verilere dayanarak topsis yöntemiyle, veri zarflama analizinde karlılığa dayalı etkinliği ölçebilmek amacıyla borçlanma oranı ve cari oran girdi olarak, net kar marjı ise çıktı olarak kullanılmış ve finansal performansları ölçülmüştür. Sonuç olarak şirketlerin veri zarflama analiziyle ölçülen etkinlik skorları ile topsis yöntemiyle değerlendirilen performans skorları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Analizler sonucu elde edilen istatistiki bulgular, finansal anlamda bir şirketin cari oran ve nakit oranın yüksek; borç oranının düşük olmasının o şirketin karlılığının yüksek olacağı anlamına gelmediğini göstermektedir.