Nörolojik Hastalıklarda Özürlülük


Creative Commons License

Evlice A. T. , Demir T. , Aslan K. , Bozdemir H. , Demirkıran D. M. , Ünal İ. , ...More

Cukurova Medical Journal, vol.39, no.3, pp.566-571, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.17826/cutf.78721
  • Title of Journal : Cukurova Medical Journal
  • Page Numbers: pp.566-571

Abstract

Purpose: It is aimed to identify cases who had disability rates because of Neurological diseases and applied to Health Committee in Cukurova University Faculty of Medicine Department of Neurology. Material and Methods: Cases who applied to Health Committee in Cukurova University Faculty of Medicine Department of Neurology between January 2013 - December 2013 were evaluated retrospectively. It was investigated their diagnosis, age, gender, disability rate and relationships with each other. Data were analyzed with SPSS 19 program, p <0.05 was accepted significant. Results: Of the 505 cases were evaluated, 335 (%66) were female and 170 (%34) were male. The mean age was observed 51,72±21,149 (17-104) of the all cases. Mean age of men was determined lower than women (p <0.01). The most common diagnoses were observed cerebrovascular disease, dementia and epilepsy. Compared diagnosis and disability rates with men and women; it was determined only in men with multiple sclerosis have higher disability rates than women with multiple sclerosis (p:0,01). Conclusion: To determine the outcomes of patients in Health Committee of Neurology will help prevention of disability and will contribute to future studies.

Amaç: Nörolojik hastalığı nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji sağlık kurulundan özürlülük oranı alan olguların tanımlanması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Ocak 2013 - Aralık 2013 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji sağlık kurulunca değerlendirilen olguların verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların tanı, yaş, cinsiyet, özürlülük oranları ve birbiri ile olan ilişkileri araştırılmıştır. Veriler SPSS 19 programı ile analiz edilmiş, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Değerlendirilen 505 olgunun 335 (%66)’inin erkek, 170 (%34)’inin kadın olduğu gözlenmiş, Tüm olguların ortlama yaşının 51,72±21,149 (17-104) olduğu gözlenmiştir, erkeklerin yaş ortalamalarının kadınlara göre daha düşük olduğu (p<001) saptanmıştır. En sık gözlenen tanıların serebrovasküler hastalık, demans ve epilepsi olduğu gözlenmiştir. Tanı, özürlülük oranları, erkek ve kadınlar karşılaştırıldığında; erkek multipl sklerozluların kadın multipl sklerozlulara göre daha yüksek özürlülük oranına sahip olduğu saptanmıştır (p:0,01). Sonuç: Nöroloji sağlık kurulunca değerlendirilen olguların verilerinin belirlenmesi özürlüğün önlenmesine yardımcı olacak ve özürlülük ile gelecekte yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır.