Türkiye’deki İmalat Sektöründeki Firmaların Etkinliğinin Non-Parametrik Yöntemle Belirlenmesi


Creative Commons License

Telli R., Savun A.

6. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu, Sidi-Bu-Zayd, Tunisia, 2 - 05 May 2023, pp.84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sidi-Bu-Zayd
  • Country: Tunisia
  • Page Numbers: pp.84
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik gelişme göstergelerinden birisi olarak kabul edilen imalat sektörü, 21. Yüzyılda da ekonomilerdeki payını artırmaya devam etmektedir. Küreselleşmenin doğal ve yapısal dönüşümleri artırması neticesinde tarımdan, endüstriye evrilen üretim anlayışında imalat sektörünün yüksek gelir getirici unsuru ekonomik kalkınmanın önemli bir itici gücü haline gelmiştir. Hızla gelişen teknolojik inovasyon ve girişimci sermaye ile gelinen son noktada imalat sektörünün ekonomik performanstaki etkinliğinin belirlenmesi önemli bir inceleme konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada ise 2021 yılında İSO 500’de yer alan ve imalat sektöründe faaliyette bulunan ilk 50 firmanın göreli etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede İSO 500’de olup imalat sektöründe yer alan firmaların etkinlik kıyaslaması istatistiksel metodlarla yapılarak etkin olmayan firmaların etkinlik kayıplarının neden kaynaklandığı ve etkin firmalar arasında yer alabilmek için yapılması gerekenlerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın Veri Zarflama Analizi (VZA) metodu kullanılarak yapılan etkinlik ölçümünde çıktı odaklı ölçeğe göre değişken getiri varsayımına dayalı (BCC-O) model tercih edilmiştir. Tüm firmaların performans değerlendirmesinde; cari oran, alacak devir hızı, stok devir hızı, finansal kaldıraç oranı, finansman oranı ve maddi duran varlık devir hızı değişkenleri girdi olarak kullanılmış, aktif karlılık, öz kaynak karlılığı ve maliyet marjı değişkenleri ise çıktı olarak kullanılmıştır. BCC-O modelinin çözümlemesinde DEAP 2.1 paket programı kullanılmıştır. 2021 yılı verilerine göre çıktı odaklı modelin çözümlenmesi ile ölçeğe göre değişken getiri durumunda tüm Karar Verme Birimleri (KVB) etkinlik derecesine göre değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda tüm KVB’ler içerisinden 30 firma etkin, 20 firma ise etkinsiz olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ile her bir KVB, girdi ve çıktılar açısından kıyaslanarak etkinsizliğin nedeni olan faktörlerin kaynak israfından mı yoksa uygun olmayan ölçek büyüklüğünden mi kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Analiz soucunda analize katılan KVB’ler refererans olma açısından belirlenerek etkin KVB’lerin etkin olmayan KVB’ler üzerindeki referanslık derecesi ve referans olma düzeyi ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda etkin KVB’ler ile etkin olmayan KVB’ler kıyaslanarak etkin olmayan KVB’lerin etkin olabilmesi için Potansiyel İyileştirme (Pİ) önerileri oluşturulmuştur.