Kamu Özel İşbirliğinin Sınırlamaları: Geçmiş Deneyimlerden Elde Edilenler


Creative Commons License

YURDADOĞ V.

AL-FARABİ 5. International Conference on Social Sciences, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Ağustos 2019, ss.90-91

  • Basıldığı Şehir: Baku
  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan
  • Sayfa Sayıları: ss.90-91

Özet

Kamu Özel İşbirliğinin Sınırlamaları: Geçmiş Deneyimlerden Elde Edilenler

Tarihsel süreç içerisinde küreselleşme, liberal ekonomik politikalar ve devletin ekonomideki değişen rolüyle kamu hizmetinin yerine getirme usullerinde de değişimler gözlenmiştir. Kamu hizmetlerinin ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında alternatif yapım ve finansman yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede Yap İşlet Devret (YİD), İşletme Hakkı Devri (İHD), Yap İşlet (Yİ) ve Yap Kirala Devret (YKD) gibi bir çok Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli özellikle 1990’dan sonra dünya genelinde ve Türkiye’de ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, yol, su-kanalizasyon ve sağlık gibi alanlarda uygulanmaya başlanmıştır.

Temel gerekçelerinde finansman sıkıntısı problemi başta olmak üzere bir çok kamu ihtiyacının giderilmesindeki sorunlarda çözüm aracı olarak görülen, yapılan düzenleme ve sözleşmelerle finansmanının ve yapımının özel sektör tarafından gerçekleştirilmesiyle kamu ile özel sektörün bir nevi ortaklığı biçiminde ifade bulan KÖİ uygulamalarının sorunların çözümüne bir katkı mı sağlayacağı yoksa ekonomide bir yük mü oluşturacağı tartışılmaya başlanmıştır. KÖİ hakkında literatür incelemesiyle kavramsal, teorik ve uygulamalı yönü ortaya konularak, geçmişten günümüze uygulanan Dünya ve Türkiye örnekleri ele alınıp incelenecek ve değerlendirmesi yapılacaktır. Geçmiş deneyimlerden elde edilenler doğrultusunda finansmanı, risklerin kamu ve özel sektör tarafından üstlenimi ve paylaşımı, yatırım süresi, etkinliği, sunumu, sağlanan garantiler gibi bir çok alanda olumlu, olumsuz yönleri ve uygulamadaki başarı durumları KÖİ’nin sınırlamalarını ortaya koyarak değerlendirme imkanı sunacaktır. Bu bağlamda ortaya çıkacak sonuçlar ileride uygulanacak olan KÖİ projelerine  ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler    : Kamu Hizmeti Sunumu, Kamu Özel İşbirliği, ,Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları

Limitations of Public Private Partnership: Obtained From Past Experiences

Throughout the historical process, along with globalization, liberal economic policies and the changing role of the state in the economy, changes have also been observed in public service fulfillment procedures. Alternative construction and financing methods have been developed to meet the needs of public services and infrastructure. In this context, many Public Private Partnership (PPP-KÖİ)  models such as Built Operate Transfer (BOT-YID), Transfer of Operating Rights (TOR-IHD), Built Operate (BO-YI) and Built Lease Transfer (BLT-YKD) have been implemented especially in the World and in Turkey after 1990 in areas such as transportation, energy, telecommunications, roads, water-sewerage and health.

 

In the economy, whether the PPP implementations, which are seen as a solution tool for the problems in the fulfillment of many public needs especially in theshortage of financing problems in its basic reasons, which are expressed as a kind of partnership between the public and the private sector with the realization of the financing and construction through the arrangements and contracts, will contribute to the solution of the problems or create a burden on the economy started to be discussed. About the PPP, literature review, conceptual, theoretical and practical aspects are revealed, the World and Turkey samples applied from the past to the present will be examined and evaluated. In line with those obtained with past experiences, it will provide the opportunity to evaluate the positive, negative aspects and success situations in implementation in many areas such as financing, undertaking and sharing of risks by public and private sector, investment period, efficiency,delivery and  guarantees provided by revealing the limitations of PPP. In this context, the results will shed light on future PPP projects.

Keywords : Public Services Delivery, Public Private Partnership, Public Private Partnership Practices