İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DÜZEYLERİ İLE EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Yel S., YONTAR A.

VIII. ULUSAL SINIF ÖĞETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009, ss.1051-1058

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1051-1058

Özet

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 5. sınıfa devam eden öğrencilerin sorumluluk düzeyleri ile empatik beceri
düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir.
Tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada, var olan durum kendi koşulları içinde ve
olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmıştır.
Ankara merkezde bulunan bir devlet ilköğretim okulunun 5. sınıflarına devam eden öğrenciler örneklem olarak
alınmıştır.
Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler formu ile Golzar (2006) tarafından
geliştirilen “Sorumluluk Ölçeği” (Cronbach alpha katsayısı .83) ve Bryant (1982) tarafından geliştirilen ve Yılmaz (2003)
tarafından Türkçe’ye uyarlanarak güvenilirliği hesaplanan (iç tutarlılık düzeyine ilişkin Cronbach alpha katsayısı .70)
“Çocuklar İçin Empati Ölçeği” kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS-15 istatistik paket programı aracılığıyla korelasyon analizi, Mann
Whitney-U testi ve bağımsız gruplar t testinden yararlanılmıştır.
Yapılan parametrik olmayan korelasyon analizi sonucunda örneklemi oluşturan 151 öğrencinin sorumluluk
düzeyleri ile empatik beceri düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (ρ [rho] =
0,48 ; p < 0,01) bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin cinsiyete göre sorumluluk düzeyleri arasında anlamlı bir farkın bulunup
bulunmadığını belirmek üzere yapılan Mann-Witney U testi sonucuna göre öğrencilerin sorumluluk düzeyleri arasında kız
öğrenciler lehine anlamlı bir fark vardır (p < 0,01). Öğrencilerin empatik beceri düzeyleri arasındaki farkın anlamlılığına
ilişkin bağımsız gruplar t testi sonucunda yine kız öğrencilerin lehine anlamlı bir farka rastlanmıştır (p < 0,01).