Evli Bireylerin Kendini Saklama Eğilimi, Öfke İfade Tarzı ve Otantiklikleri Arasındaki İlişkiler


Creative Commons License

TOGAY A. , BİLGE F.

International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.151

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.151

Özet

Bu araştırmanın amacı evli bireylerin kendini saklama eğilimleri, öfke ifade tarzları ve otantiklikleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Ayrıca, evli bireylerin otantiklikleri ile çeşitli sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkilere de bakılmıştır. Betimsel nitelikte tasarlanan araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Ankara’da yaşayan toplam 414 evli birey (218 kadın, 196 erkek) katılmıştır. Araştırmada Kendini Saklama Ölçeği (Larson ve Chastain, 1990), Kızgınlık İfade Stilleri Ölçeği (Guerrero, 1994), Otantiklik Ölçeği (Wood ve ark., 2008) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; kendini saklama, yaygın kızgınlık, bütünleyici kızgınlık ve kaçınmacı davranış ifade tarzlarının, otantikliğin kendine yabancılaşma alt boyutunu anlamlı olarak yordadığı; pasif kızgınlık ifade tarzının ise yordamadığı saptanmıştır. Benzer şekilde, kendini saklama, yaygın kızgınlık, pasif kızgınlık ve kaçınmacı davranış ifade tarzının otantikliğin dış etkiyi kabullenme alt boyutu üzerinde anlamlı olarak yordadığı; bütünleyici kızgınlık ifade stilinin ise yordamadığı tespit edilmiştir. Son olarak, yaygın kızgınlık, pasif kızgınlık, bütünleyici kızgınlık ve kaçınmacı davranış ifade tarzının otantikliğin otantik davranış alt boyutunu anlamlı olarak yordadığı; kendini saklamanın ise anlamlı olarak yordamadığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazından yararlanılarak tartışılmıştır.