An Overview of Injection Neuropathy in the Light of the Decisions of the Supreme Court: Cross-sectional Research


Kaya K. , Deniz B., Özesen T. A.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, vol.18, no.3, pp.226-233, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5336/forensic.2021-84633
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.226-233

Abstract

Objective: When unwanted symptoms and results are seen after injection, people apply to judicial action with the claim that their injections are not applied correctly. With this study, it is aimed to examine what the courts pay attention when distinguishing complications/medical errors in cases filed due to injection neuropathy and how the legal process progresses through the route followed. Material and Methods: The appeals decisions of the Court of Cassasiton in 41 cases involving alleged malpractice after injection neuropathy between 2012 and 2020, which can be accessed via the official website of the Republic of Turkey Court of Cassasiton, have been examined. The medical data of the injection application and the subsequent legal process were evaluated. Results: The vast majority of the cases opened are in the nature of negligent injury. When the decisions made by the courts of first degree were examined, it was seen that 40 of them ended in acquittal and 1 of them resulted in convictions about the health personnel who performed the injection. The Court of Cassasiton decided to approve 26 of the decisions made by the courts of first instance and quash the decision in 15 of them. The main reasons for the deterioration of the decisions are the lack of informed consent documents in the file and the insufficient content of the expert reports received. Conclusion: In order to prevent the prolongation of the trial processes, the experts of the relevant departments, especially forensic medicine, have a great job in preparing the expert reports in a detailed manner and without leaving any question marks, as requested by the Court of Cassasiton.

Amaç: Enjeksiyon uygulaması sonrası istenmeyen semptom ve sonuçlar görüldüğünde kişiler, enjeksiyonlarının doğru uygulanmadığı iddiası ile yargı yoluna başvurmaktadır. Bu çalışma ile enjeksiyon nöropatisine bağlı açılan davalarda mahkemelerin komplikasyon/tıbbi hata ayrımını yaparken nelere dikkat ettiği ve izlenen yol üzerinden hukuki sürecin nasıl ilerlediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: T.C. Yargıtay Başkanlığı resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabilen, 2012-2020 yılları arasında enjeksiyon nöropatisi sonrası malpraktis iddiası nedeniyle görülen 41 davanın Yargıtay temyiz kararları incelenmiştir. Enjeksiyon uygulamasına ait tıbbi veriler ve sonrasında yaşanan hukuki süreç değerlendirilmiştir. Bulgular: Açılan davaların büyük çoğunluğu taksirli yaralama niteliğindedir. Birinci derece mahkemelerin verdiği kararlar incelendiğinde, enjeksiyonu yapan sağlık personeli hakkında 40'ının beraat, 1'inin de mahkûmiyetle sonuçlandığı görülmüştür. Yargıtay, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlardan 26'sının onaylanmasına, 15'inin ise bozulmasına karar vermiştir. Kararların bozulmasının başlıca nedenleri, dosyada aydınlatılmış onam belgelerinin bulunmaması ve alınan bilirkişi raporlarının içeriğinin yetersiz olmasıdır. Sonuç: Dava süreçlerinin uzamaması adına, özellikle adli tıp olmak üzere ilgili bölüm uzmanlarına bilirkişi raporlarının, Yargıtay'ın istediği şekilde ayrıntılı ve soru işaretine yer bırakmayacak şekilde hazırlanması konusunda büyük iş düşmektedir.