DENOSUMAB TÜRKIYE VERILERI: KRONIK BÖBREK HASTALIĞI’NIN DENOSUMAB SONLANIM NOKTALARINA ETKISI; TÜRK ONKOLOJI GRUBU(TOG) ÇALIŞMASI


Bayram E.

10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 26-30 NİSAN 2023, Antalya, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, pp.80-81

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80-81
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Denosumab, kemik remodellingini düzenleyen önemli bir

ligand olan NFkB ligandının (RANKL) reseptör aktivatörünü spesifik

olarak bağlar ve inaktive eder. Tümör hücreleri tarafından uyarılan

kemik yıkım döngüsünü azaltarak İİÖ’yü önlemede etkin bir ajandır.

Denosumab, ağırlıklı olarak retiküloendotelyal sistem yoluyla temizlenen

bir monoklonal antikordur. Denosumab böbrekler tarafından

atılmadığından, böbrek fonksiyonunun izlenmesi ve önceden var olan

böbrek yetmezliği için doz ayarlaması gerekli değildir ve önerilmemektedir.

Gereç-Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2021 tarihleri arası tüm solid

organ malignitesi olan hastalarda denosumab kullanan hastaların, bu

tedaviyi alma süresi, yan etkilerinin sıklığı ve derecesi retrospektif olarak

incelendi.Türkiye Onkoloji Grubu(TOG) projesi kapsamında toplam

17 merkezden 266 hasta incelendi.11 hasta verileri ulaşılamadığı

için çıkarıldı. Hastalar KBH’ı olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba

ayrılıp incelendi, yan etkileri, görülme sıklıkları, iskelet ilişkili olayların

sıklığı ve sağkalıma etkileri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 157(%59.5)’si kadındı. Ortalama

takip süresi 64.86(57.19-72.53) aydı. Grade 3 toksiste toplam

18 hastada görüldü. Bunların 15’inde hipokalsemi,2’sinde kreatinin

artışı, 1’nde osteonekroz görüldü. GFR 60’ın altında olan hastalar ile

grade 3 toksisite ilişkisi anlamlı olarak görüldü(18 grade 3 toksiste’nin

8’inde GFR 60’ın altındaydı.p<0.001) Grade 3 toksiste sağkalım ilişkisine

bakıldığında grade 3 toksiste gelişen hastalarda sağkalım oldukça

kısaydı(36.4 ay v 165.38 ay, p<0.001)

Sonuç: Denosumab alan ve GFR’si 60’ın altında olan hastalarda

grade 3 yan etki görülme oranı ve buna bağlı olarak iskelet ilişkili olay

görülme sıklığı daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: denosumab, glomerüler filtrasyon hızı, hipokalsemi