Türkiye’de Teşvik Sisteminin ve Yatırım Teşviklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yurdadoğ V.

V. International Strategic Research Congress (ISRC2019/Gostivar) / V. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (İSRC2019/Gostivar), Gostivar, Makedonya, 28 - 31 Ağustos 2019, ss.70-71

  • Basıldığı Şehir: Gostivar
  • Basıldığı Ülke: Makedonya
  • Sayfa Sayıları: ss.70-71

Özet

Türkiye’de Osmanlı döneminde  1913 tarihli “Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı” ve Cumhuriyet sonrası dönemde 1927 tarihli  “Teşvik-i Sanayi Kanunu” ile başlayan yasal düzenlemelerden itibaren teşvik sistemine bakıldığında, döneme özgü belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere farklı teşvik politikaları ve araçlarının uygulandığı görülmektedir. Bir politikanın uygulamada olması amaçları gerçekleştirme doğrultusunda başarılı olduğunu göstermez. Gerek geçmişte gerekse günümüzde uygulanan teşvik sistemleri ve yatırım teşviklerinin doğurduğu ekonomik sonuçları itibarıyla etkin olup olmadığının incelenmesi ve değerlendirilmesi  gerekmektedir. Yapılan çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de teşvik sisteminin ve yatırım teşviklerinin uygulama sonuçlarının analizi ile yatırım teşviklerinin uygunluğu, yeterliliği, gerçekleşme durumu ve etkinliği ele alınarak, bu bağlamda başarı ve sorunlar tespit edilmiş olup sonuç ve öneriler ortaya konulmuştur. Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan sonuçlar politika yapıcılara daha iyi bir uygulama açısından ışık tutacaktır.

 

Anahtar Kelimeler    : Teşvik Sistemi, Yatırım Teşvikleri, Türkiye’de Yatırım Teşvikleri.

 

Jel Kodları                : H2, H3.

In Turkey, in the Ottoman period the “Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı” dated 1913 and in the post Republic period the “Teşvik-i Sanayi Kanunu” dated 1927 starting with the legal regulations, when looking at the incentive system, it is seen that different incentive policies and tools are applied to realize the objectives determined specific to the period. The implementation of a policy does not indicate that it is successful in order to achieve its objectives. It is necessary to examine and evaluate whether the incentive systems and investment incentives applied both in the past and today are effective in terms of their economic consequences. Descriptive research method was used in the study. By analyzing the implementation results of the incentive system and investment incentives in Turkey, success and problems were identified by considering the appropriateness, adequacy, realization status and effectiveness of the investment incentives, and in this context conclusions and recommendations were put forward. The results of this study will shed light on policymakers in terms for better implementation.

 

Keywords      : Incentive System, Investment Incentives, Investment Incentives in Turkey.

 

Jel Codes       : H2, H3.