Oyunlaştırma Temelli Mobil Uygulamadan Elde Edilen Oyun Başarısının Akademik Başarı ile İlişkisinin ve Akademik Başarıyı Yordama Gücünün Belirlenmesi


KOÇAK Y. , ÖZONUR M. , SOLMAZ M. İ. , UĞUR A. K. , İLİN Ş. Ç.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, no.317, ss.656

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.656

Özet

Bu çalışmada, mobil tabanlı oyunlaştırma uygulamasına katılan Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin uygulamadan aldıkları toplam seviye puanları ile arasınav puanları arasındaki ilişkinin yönünün ve düzeyinin ortaya çıkarılması ve seviye puanlarının arasınav başarısının yordayıcısı olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca cinsiyet açısından da farklılık olup olmadığı incelenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1) Öğrencilerin uygulamadan aldıkları seviye puanları ile arasınavdan aldıkları akademik başarı puanları arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyi nedir?

2) Öğrencilerin uygulamadan aldıkları seviye puanlarının arasınav başarısını yordama gücü nedir?

3) Öğrencilerin uygulamadan aldıkları seviye puanlarının arasınav başarısını yordama gücü cinsiyete göre değişmekte midir?

Bu araştırma, mobil tabanlı oyunlaştırma uygulamasına katılan öğrencilerin uygulamadan aldıkları seviye puanları ile arasınav puanları arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyi ile seviye puanlarının arasınav başarısını yordama gücünü ortaya koymayı hedefleyen ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.

Araştırmanın çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf Bilgisayar Donanımı dersini alan 32 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgiler Formu ve Akademik Başarı Testi kullanılmıştır.

Demografik değişken gruplandırması işleminden sonra istatistiksel analizler yapılmıştır. Daha sonra araştırmanın genel amacı doğrultusunda seviye puanları ile arasınav puanları arasındaki ilişki korelasyon analizi teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışma grubundaki örneklem verilerine göre oyundan alınan puanların arasınav notları arasında belirgin bir doğrusal ilişki olmadığı, ancak pozitif ilişki seviyesinin çok düşük seviyede kaldığı gözlenmiştir. Doğrusal ilişkinin anlamlı olmadığı durumda istatistik modelin yetersiz olduğu kabul edilir ve matematiksel dönüşümlerle model doğrusallaştırılır. Çalışmada değişkenlere logaritmik dönüşüm uygulayıp analiz yapıldığında önem düzeyini p=0.012 elde edilmiştir. Sonuç olarak değişkenler arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonraki aşamada yordayıcı değişkenin yordanan değişken ile ilişkisi regresyon analizi teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Yordayıcı değişkenin yordanan değişkeni doğrusallaştırılmış regresyon modeline göre yordayabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

In this study, it was aimed to determine whether Çukurova University Adana Vocational School of Higher Education Computer Programming students who participated in mobile-based games application is a predictor of the midterm success of the students' total level scores and the level and direction of correlation of them. It is also examined whether there is a difference in terms of gender.

For this purpose, answers were searched for the following questions:

1)      What is the direction and level of the correlation between the level scores the students take from the application and the academic achievement scores they take from the midterm exam?

2)      What is the power to predict the success of the midterm examination of the level scores students get from application?

3)      Does the midterm examination success of the level scores the students get from application vary according to the gender?

This research is a descriptive survey study, which aims to reveal the level scores were got by the students who participated in the mobile-based gamification application to the prediction power of their midterm exam results and the level and direction of correlation of them.

The participants of this research include 32 freshman undergraduate students who are enrolled Computer Hardware course at Çukurova University Adana Vocational School of Higher Education Computer Programming. The data have been collected with Demographic Questionnaire and Academic Success Test.

Statistical analysis were performed after demographic variable grouping. Then, the correlation between the level scores and the midterm scores in general direction of the research was examined by using correlation analysis techniques. According to the sample data in the study group, there was no significant linear relationship between midterm achievement grades and positive correlation level at very low level. If the linear relationship is not significant, the model is considered to be inadequate and the model is linearized by mathematical transformations. When the logarithmic transformation was applied to the variables in the study, we obtained the significance level p = 0.012. So we arrived at a non-linear relationship between the variables. As a result, it was determined that there is a nonlinear relationship between the variables. In the next step, the relationship between the predictor variable and the predicted variable was examined using regression analysis techniques. The result is that the predictor variable predicts the predicted variable according to linearized regression model.