Nedeni açıklanamayan infertilite tanısı konulan kadınlarda sekretuvar fazdaki endometriyum epitelinin ultrastrüktürel özellikleri ve epitelde Musin-1 ekspresyonu


Karaoğlan Ö., KUYUCU Y. , ÜRÜNSAK İ. F. , GÜMÜRDÜLÜ D. , SEYDAOĞLU G. , POLAT S., ...Daha Fazla

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.414-415

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.414-415

Özet

Nedeni açıklanamayan infertilite tanısı konulan kadınlarda, implantasyondaki yetersizlik, yardımla
üreme tekniklerinin başarısını sınırlayan en önemli etkenlerden birisidir¹ ². Sunulan çalışmada, fertil
ve nedeni açıklanamayan infertilite tanısı konulan kadınların sekretuvar fazdaki endometriyum
dokularının ışık ve elektron mikroskobik düzeyde yapısal özellikleri ile implantasyonda önemli rol
oynayan MUC-1’in immünohistokimyasal ifadesi ve biyokimyasal değerleri karşılaştırılarak
sonuçların implantasyon başarısındaki rolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada açıklanamayan infertilite tanısı konulan 18 hastadan ve çeşitli jinekolojik şikayetleri olan
18 fertil kadından ovulasyondan sonra 5., 6 ve 7. günlerde endometriyum biyopsileri alınarak
çalışma ve kontrol grupları oluşturuldu. Endometriyal doku örneklerinin bir bölümü ışık
mikroskobik, bir bölümü ise elektron mikroskobik doku hazırlama yöntemlerine uygun olarak
hazırlandı. Işık mikroskobik inceleme için hazırlanan dokulara Hematoksilen-Eozin boyası ve MUC-
1’in belirlenmesi için immünohistokimyasal yöntemler uygulandı. Ayrıca menstrüel siklusun 2.
gününde ve biyopsi esnasında kan örnekleri de alınarak, serum hormon düzeyleri belirlendi.
Serum FSH, LH, TSH, östrojen, progesteron ve total testosteron düzeylerinin tüm gruplar arasında
önemli bir fark göstermediği, ancak prolaktin değerinin infertil grupta yüksek olduğu saptandı.
İnfertil kadınlarda endometriyum yüzey epitelinin yer yer psödostratifiye ve çok katlı yassı epitel
yamaları içerdiği, basit prizmatik epitelin olduğu bölgelerde, mikrovillüstan zengin hücrelerin yaygın
olduğu, pinopodlu ve vesiküllü hücrelerin oldukça azaldığı, pinopod gelişiminin fertil gruptakilere
oranla yetersiz olduğu, hücrelerarasında intraepitelyal lenfositlere sıklıkla rastlanıldığı görüldü.
Endometriyal bezlerde ise gelişimin fertil gruptakilere göre daha zayıf olduğu, bez hücrelerinde
mitoz bölünmenin devam ettiği izlendi. MUC-1 immünreaktivitesinin ise iki grup arasında fark
göstermediği görüldü. Tüm bu bulgular dikkate alındığında infertil hastalarda endometriyumda
yüzey ve bez epitelinde gözlenen bu yapısal farklılıkların, bu hücrelerin steroid hormonlara
cevabındaki yetersizlikten kaynaklanabileceği ve bu değişikliklerin blastokistin endometriyuma
implantasyonunu etkileyebileceği kanaatine varıldı.
Anahtar

Inefficiency in implantation is one of the most important factors limiting the success rate of
assisted reproduction in the patients with unexplained infertility1,2. This study aims to investigate the role of endometrium during the secretory phase in fertile and infertile women with unexplained infertility by comparing morphological characteristics of endometrium by light and electron microscopic examinations and immunohistochemically expression of MUC-1 and biochemical results that evaluate the role of the success of implantation rate.
In the present study, work and control groups were composed of 18 patients with unexplained infertility and 18 fertil women, respectively. We performed endometrial biopsy to all women on the 5th, 6th and 7th days after ovulation. Some of endometrial samples were prepared according to the light microscopic methods, while the other parts were prepared according to the electron microscopic tissue processing methods. Also, serum hormone levels of the blood samples were identified on the 2nd day of menstrual cycle and on the biopsy day. Serum FSH, LH, TSH, estrogen, progesterone and testosterone levels were not significantly different between the two groups, but higher prolactin levels were detected in the infertile group. As a result of histological evaluation, it was observed that endometrial surface epithelium includes locally pseudostratified and squamous epithelial patches and the microvilli-rich cells were very common, pinopod and vesiculated cells were considerably reduced, pinopod development was inefficient, in the simple columnar epithelium and intraepithelial lymphocytes were increased frequently between the epithelial cells in infertile group compared to fertile group. It was observed
that developmental retardation of endometrial glands and mitosis continued in gland epithelial cells in infertile group compared to fertile group. It was determined that MUC-1 immunoreactivity was not significantly different between the two groups. It was concluded that structural differences on the surface and gland epithelium of endometrium in infertile patients might be caused from insufficient responses to steroid hormones of these cells and these differences can be caused implantation failure of blastocyst to the endometrium. 

Keywords: Unexplained infertility, endometrium, TEM, MUC-1