Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmen Adaylarının Tarih Araştırmalarına Yönelik Algıları


ALTIKULAÇ A.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.97-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Sayfa Sayıları: ss.97-112

Özet

Bu araştırma, çalışma grubu olarak seçilen öğretmen adaylarının tarih araştırmalarını nasıl algılandığını ve Tarih bilimiyle ilgili temel görüşlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplam 170 öğretmen adayı çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama (survey) araştırması bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır. Araştırmada, çok yöntemli (Multiple methods) çalışmaya uygun olarak konuyla tutarlı farklı veri setleri toplanmış, bu veri setlerini analiz etmek için nitel ve nicel analiz yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından veri toplamak amacıyla Tarih Araştırmalarına Yönelik Algı Ölçeği oluşturulmuştur. Ölçek, katılımcıların konuyla ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla nicel ve nitel olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Drake (1986)’nin geliştirdiği, adapte edilen 5’li likert tipi çoktan seçmeli maddelerin yer aldığı ölçeğe, ikinci kısımda ise açık uçlu, iddia/gerekçe sorularına yer verilmiştir. Elde edilen nicel veriler betimsel istatistik, t-testi ve nitel veriler ise içerik analizine tabi tutulmuştur; elde edilen bulgular birbirleri ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmen adaylarının tarihe ve tarih araştırmalarına yönelik bakış açıları benzerlikler göstermektedir. İlgili oldukları temel sosyal bilim olan Tarih alanıyla ve araştırmalarıyla ilgili algılarının göz önünde tutulması öğretmen adaylarına bilimsel bakış açısı kazandırma, eğitim-öğretim süreci ve öğretmen eğitimi gibi konularda yararlı olacaktır.

This study was carried out to demonstrate how social studies and history teacher candidates perceive the historical works and their views on history. In the study, 170 teacher candidates studying in the department of Social Studies and History teaching, was determined as study group. Survey model was performed in the study. Survey researches are the studies which aim to collect data to determine the specific characteristics of a group. In the study, different data sets were collected consistent with the subject in accordance with multiple methods, a combination of qualitative and quantitative analysis methods were used to analyze this data set. Perception Scale on Historical Works was formed to collect data by the researchers. Scale consists of two parts including quantitative and qualitative in order to determine the participants' views on the subject. There is an adapted 5 Likert-type scale that includes multiple-choice items which was developed by Drake (1986) in the first part, and open-ended, assertion and reason type questions in the second part. The collected quantitative data were subjected to descriptive statistics, t-test and qualitative data to content analysis; the findings were evaluated in relation to each other. Social Studies and History teacher candidates' perspectives show similarities towards history and historical works. Keeping in mind their perceptions about the field of history and works which is the basic social science they are associated, would be useful on issues such as teacher training, teaching-learning process and to gain teacher candidates a scientific perspective.