Determining the Factors Affecting Fruit Hardness of Different Peach Types with Meta Analysis


KÜÇÜKÖNDER H., VURSAVUŞ K. K. , ÜÇKARDEŞ F.

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, no.2, ss.98-102, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology
  • Sayfa Sayıları: ss.98-102

Özet

Bu çalışmanın amacı, Caterina, Suidring, Royal Glory ve Tirrenia şeftali türlerini sertliğinin belirlenmesinde etkili olan faktörün meta analizi ile belirlenmesi üzerinedir. Araştırmada, düşük kütleli bir yanal impaktörün şeftaliye çarptırılması tekniği kullanılmasıyla yapılan ölçümlerde, çarpma kuvveti (Fi) ve temas zamanı (tc) algılanmış ve eğri altında kalan alandan bağımsız değişken olarak ifade edilen impuls (I) değerleri hesaplanmıştır. Elastisite teorisi kullanılarak, bağımsız değişkenler, Fmax (maksimum çarpma kuvveti), temas zamanı (tmax), Fmax/tmax, 1/tmax, 1/tmax2,5, Fmax/tmax 1,25 ile Fmax 2,5parametreleri olarak belirlenmiştir. Bu parametreler ile bağımlı değişken Magness-Taylor kuvveti (M-T) arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayı değerleri hesaplanarak meta analiz ile Hunter- Schmid ve Fisher’s Z Yöntemi kullanılarak birleştirilmiştir. Ortaya çıkan ortalama etki büyüklüğü (birleştirilmiş korelasyon katsayı değeri) ve yönünün değerlendirilmesinde ise Cohen’nin sınıflandırılma ölçütü kullanılmıştır. Meta analiz sonucunda, Hunter-Schmid yöntemine göre ortalama etki büyüklüğü %95 güven aralığında pozitif yönlü 0,436 (0,371-0,497) olarak bulunurken, Fisher’s Z yöntemine göre etki büyüklüğü 0,468 (0,390-0,545) olarak bulunmuştur. Etki büyüklükleri her iki yöntemde de Cohen’nin sınıflandırılmasına göre “orta düzeyde” olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların anlamlılık düzeyi Z testi ile incelendiğinde de meta analize alınan çalışmaların hepsi de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Şeftali türlerinin meyve sertliği ile olan ilişkisinin değerlendirildiği bu çalışmada meta analiz sonucunda ortalama etki büyüklüğünün “güçlü seviyeye” ulaştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, her iki yöntemde de uygulanan meta analiz sonuçlarına göre meyve sertliğini belirlemede, etkisi diğer faktörlere nazaran daha güçlü olan faktör “maksimum çarpma ivmesi” olarak saptanmıştır.

The aim of this study is to determine the factor effective in determining the hardness of Caterina, Suidring, Royal Glory and Tirrenia peach types using meta analysis. In the study, the impact force (Fi) and the contact time (tc) were detected and the impulse values (I) that are expressed as independent variable in the area under the curve were calculated in the measurements performed using the technique of a low-mass lateral impactor multiplicated with peach. Using the theory of elasticity, the independent variables were determined as Fmax (maximum impact force), contact time (tmax), Fmax/tmax, 1/tmax, 1/tmax2,5, Fmax/tmax 1.25 and Fmax2.5 parameters. The correlation coefficient values showing the relationship between these parameters and the dependent variable Magness-Taylor force (MT) were calculated and were combined with meta-analysis by using the Hunter-Schmid and Fisher’s Z methods. The Cohen’s classification criterion was used in evaluating the resulting mean effect size (combined correlation value) and in determining its direction. As a result of the meta-analysis, the mean effect size according to Hunter-Schmid method was found 0.436 (0.371-0.497) positively directed in 95% confidence interval, while it was found 0.468 (0.390-0.545) according to Fisher’s Z method. The effect sizes in both methods were determined “mid-level” according to the Cohen’s classification. When the significance level of the studies was analyzed with the Z test, all of the ones that taken into the meta analysis has been found statistically significant. As a result of the meta analysis in this study evaluating the relationship of peach types with the fruit hardness, the mean effect size has been found to reach “strong level”. Consequently, “maximum shock acceleration” was found to be a more effective factor comparing to the other factors in determining the the fruit hardness according to the results of meta analysis applied in both methods.