Evaluation of Turkish wild Emmers (Triticum dicoccoides Koern.) and wheat varieties for resistance to the root lesion nematodes (Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus)


Toktay H., Imren M., Elekcioğlu İ. H. , Dababat A. A.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.39, ss.219-227, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 39
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.16970/ted.62843
  • Dergi Adı: TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.219-227

Özet

Kök lezyon nematodları (RLN; Pratylenchus thornei ve P. neglectus) buğday köklerine saldırarak, tahıl kalitesi
ve miktarında küresel olarak önemli kayıplara neden olan önemli bir bitki paraziti nematod gurubudur. Türkiye’de
buğday ekiliş alanlarında yaygın olarak bulunan bu nematodlarla ancak dayanıklı çeşitler ve rotasyonla mücadele
etmek mümkündür. Maalesef bugüne kadar bu nematod gurubuna karşı tamamen dayanıklı olarak tanımlanan hiçbir
ticari buğday çeşidi bulunamamıştır. Bu nedenle, buğday ıslah programlarında yüksek verimli ve kaliteli buğday
çeşitlerine orta derecede (kısmi) dayanıklı ebeveynler kullanılarak dayanıklılık entegre edilmeye çalışılmıştır. Bu
araştırmanın amacı bazı Türk yabani Emmer’lerinin (Triticum dicoccoides) ve bazı ulusal yazlık buğday çeşitlerinin P.
thornei ve P. neglectus’a karşı dayanıklılık durumlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla her iki nematoda karşı yapılan
iki farklı denemede, 32 yabani Emmer buğdayı ve 42 buğday çeşidinin, P. thornei veya P. neglectus bireylerine karşı
dayanıklıkları 9 hafta boyunca kontrollü koşullar altında testlenmiştir. Sonuç olarak, P. thornei ve P. neglectus’a karşı
sırasıyla 25 ve 35 buğday çeşidinin orta derecede dayanıklılık reaksiyonu sağladığı belirlenmiştir. Toplamda 17 çeşit
her iki nematoda karşı dayanıklılık göstermiştir (p <0.05). Elde edilen verilere göre, tespit edilen dayanıklı buğday
çeşitlerinin mevcut hatlardan daha dayanıklı olduğu belirlenmiş ve bu hatların Türkiye’deki ıslah programlarında
mükemmel bir şekilde kullanılabileceği ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Buğday, yabani emmer, kök yara nematodları, Pratylenchus spp., dayanıklılık

Root-lesion nematodes (RLN; Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus) are serious plant parasitic
nematodes that attack wheat roots and cause significant losses in grain quality and quantity worldwide. They are
widely distributed in Turkish wheat growing areas and can be only controlled by growing resistant cultivars and nonhost
crops. So far, there is no commercial wheat cultivar identified as completely resistant to the RLN is available.
The objective of this research was to evaluate some Turkish wild Emmers (Triticum dicoccoides) and national spring
wheat varieties for resistant to P. thornei and P. neglectus. In the experiments, 32 wild Emmers and 42 wheat
cultivars were inoculated with P. thornei or P. neglectus individuals and grown under controlled conditions in a growth
room for 9 weeks. The results showed that 25 and 35 wheat varieties were moderately resistant to P. thornei and P.
neglectus, respectively. In total, 17 lines exhibiting multiple resistance reactions to both nematodes were in the same
group with the check lines (P<0.05). The identified resistant wheat accessions showed improved levels of RLN
resistance over current parents and could serve as an excellent genetic pool to be used in an efficient Turkish wheatbreeding
programme.
Keywords: Wheat, wild emmer, root lesion nematodes, Pratylenchus spp., resistance