Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Tİcareti Suçu


İltaş Y.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara

Abstract

Crimes Involving the Manufacture and Trafficking of Narcotic or Stimulant Drugs The trafficking of drugs, referring to the manufacture, growing, distribution and sale of drugs governed by laws on the control of narcotic drugs, is illegal at a global level. The fact that a large number of illicit narcotic drugs are circulating beyond national borders and that the trafficking in drugs represents the main and most dangerous part of this kind of market demonstrates that this trafficking activity occurs not only within countries, but also at international level more often. As such, countries have criminalized activities involving the illegal production and trafficking of narcotic or stimulant drugs, and have established the necessary sanctions. It is widely known that the trafficking of narcotic drugs is on the rise, despite intensive global efforts to prevent their supply and trafficking, and the policies put in place to reduce demand. This thesis study will provide general information on narcotic and stimulant drugs and will detailly address manufacturing and trafficking in narcotic or stimulant drugs as they are defined and regulated as offence in article 188 of the Turkish Penal Code. The study will outline legislative regulations concerning manufacturing and trafficking of narcotic or stimulant drugs in various selected countries and then focus on the reasons for committing this offence and its consequences. In the conclusion and discussion part before proposing some potential solutions to prevent such crimes, will be discussed with an explanation of the relationship between such crimes and violations of human rights, and why this crime falls within the ambit of forensic science.

Keywords: Narcotic, Stimulant, Narcotic and Stimulant Drugs, Crimes Involving the Manufacturing and Trafficking of Narcotic or Stimulant Drugs 

Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu yasağı yasalarına tabi olan maddelerin üretimi, yetiştirilmesi, dağıtımı ve satışını kapsayan küresel nitelikli bir yasadışı ticarettir. Çok büyük miktarlardaki yasa dışı uyuşturucu maddelerin uluslararası sınırlarda dolaşımı ve bu türden madde pazarının en önemli ve tehlikeli kısmını ise uyuşturucu ticaretinin oluşturuyor olması bu ticaretin sadece ülke içerisinde değil, sıklıkla uluslararası boyutta da gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenledir ki; ülkeler yasadışı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin faaliyetleri kanunlarında suç olarak yaptırıma bağlamıştır. Uyuşturucu madde tedariği ve ticareti suçu ile mücadele etmek bakımından tüm dünyada gösterilen yoğun çabalara ve artarak devam eden uyuşturucu talebini azaltma politikalarına rağmen yasadışı madde ticaretinin artarak devam ettiği bilinen bir gerçektir. Bu tez çalışmasında uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilgili genel bilgilere yer verildikten sonra Türk Ceza Kanununun 188. maddesinde suç olarak düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ayrıca, seçilen bazı ülkelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin yasal düzenlemelerine yer verildikten sonra bu suçun işlenme nedenleri ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Sonuç ve tartışma kısmında ise, bu suçun insan hakları ihlalleri ile olan ilişkisi ortaya konduktan sonra anılan suçun hangi açılardan adli bilimlerin ilgi alanına girdiği tartışılarak bu suçla mücadelede önemli olduğu düşünülen çeşitli çözüm önerilerinde ve çıkarımlarda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Uyarıcı, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu.