A Mother as an Outcast: Felicia Hemans's Indian Woman's Death Song as a Revolt Against the Traditional Representation of Feminine Issues in the Romantic Period


Creative Commons License

Kara M.

Academic Sight International Refreed Online Journal, pp.806-815, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Encapsulating a wide variety of approaches, Romanticism was triggered by such invaluable poets as William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge as a harsh protest and revolt against the mechanical representation of life owing to the outcomes of the Age of Enlightenment. Though human experience was one of the core points of the Romantic Tradition, omission of female experience as well as the obstacles related to the patriarchal societies remained unsolved. Shedding light on female issues, Felicia Dorothea Hemans stands out among other poets and poetesses as a challenging one, for she both abuses the principles of Romanticism and subverts them in the best way, especially in her poem, Indian Woman’s Death Song. Before analysing the poem, some traits of Romanticism, especially according to Wordsworth, will be elaborated on so as to get a better understanding of Hemans’s argument about the feminine issues of the period. After the Wordsworthian definition of the Romantic Tradition, Hemans’s poem will be analysed as a product of Romanticism so as to resist against the accustomed way of representing the female issues. The study, thus, aims to evince Hemans’s success in benefiting from Romanticism in order to challenge it. 

Kendi içinde oldukça çeşitli yaklaşımlar barındıran Romantizm akımı, William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge gibi oldukça kıymetli şairler tarafından Aydınlanma Çağının sonuçları sebebiyle hayatın mekanik bir şekilde tasvir edilmesine karşı şiddetli bir başkaldırı olarak ortaya atılmıştır. Bireysel deneyimleme Romantik geleneğin özünü oluşturan elementlerden birisi olmasına rağmen, hem dişil deneyimleme bir tarafa atılmış hem de ataerkil toplumlarca üretilen ve kadınlar için ciddi boyutlara ulaşan sorunlar çözümsüz bırakılmıştır. Kadın meseleleri üzerine ışık tutan Felicia Dorothea Hemans, özellikle Indian Woman’s Death Song adlı şiirinde hem Romantik akımdan faydalanması hem de bu akımın prensiplerine en iyi şekilde meydan okuması ile diğer şairlerin arasından sıyrılmaktadır. Hemans’ın şiirini analiz etmeden önce, şairin bu dönemdeki kadın meseleleri ile ilgili görüşlerini daha iyi anlayabilmek adına özellikle Wordsworth’e göre Romantik akımın bazı özelliklerinden bahsedilecektir. Ardından, Romantik geleneğe ait bir eser olarak Hemans’ın şiiri kadın meselelerinin alışılagelmiş tasvirlerine karşı bir başkaldırı olması hasebiyle analiz edilecektir. Bu nedenle, bu çalışma Hemans’ın Romantik akıma meydan okumak adına bu gelenekten faydalanmasındaki başarısını ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.