Identification of strawberry (Fragaria × ananassa ’xxRubygem’xx) volatiles using various SPME fibres by GC/MS


KAFKAS N. E. , KAFKAS S.

VIII International Strawberry Symposium, 13 - 17 Ağustos 2017