Teknoloji Kullanımı Bağlamında Kuşaklararası Mesafenin Artması ve Öğretim Süreçlerine Yansımaları


Dursun O.

7.Uluslararası İletişim Günleri - 2020 / Dijital Çağda İletişim Eğitimi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey

Abstract

İletişim teknolojileri geliştikçe, gündelik yaşam pratikleri de değişime uğramaktadır. İnsanların iş yapma, teknoloji kullanma pratikleri, sürekli güncellenmekte ya da birey mevcut teknoloji kullanım bilgi düzeyiyle yaşamını sürdürmeyi tercih edebilmektedir. Teknolojideki değişimler gündelik yaşamı kolaylaştırsa da teknoloji kullanımı bağlamında çeşitli sorunlara neden olabilmekte ve özellikle bireyler arasında kuşak farkından kaynaklı teknoloji kullanımı (dijital okuryazarlık) bağlamında uçurum yaratabilmektedir. Teknolojideki hareketlilikler, eğitim öğretim pratiklerinin güncellenmesine ya da öğreticilerin uyum gösterme çabasına rağmen, teknoloji temelli derslerin yürütülmesinde güçlüklere neden olabilmektedir. Bu güçlüklerin başında teknolojiyi öğreten ile teknolojiyi öğrenen arasında teknoloji kullanım becerisi farkı gelmektedir. Bu fark, iletişim fakültelerindeki teknoloji temelli uygulama derslerinin birçoğunda kendisini hissettirmektedir. Özellikle 2000 sonrası doğumlu öğrencilerin teknoloji kullanım pratikleri ile yaklaşık 1990 öncesi doğumlu öğreticiler arasında bir kopukluğa ve öğretimde bir güçlüğe neden olabilmektedir.

Bu çalışma, teknolojideki hızlı gelişmelerin, bireylerin teknoloji kullanım pratiklerine etkisini ve uyumlanma süreçlerini irdeleyerek iletişim fakültelerindeki uygulamalı derslerde yaşanan öğreten ve öğrenen arısındaki teknoloji kullanım alışkanlıklarından kaynaklı yaşanan sorunları, masaüstü yayıncılık dersi özelinde incelemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin farklı üniversitelerinin (Anadolu, Ankara, Ankara Hacı Bayram Veli, Çukurova, Ege, Erciyes, Mersin ve Selçuk Üniversitesi) iletişim fakültelerinde, masaüstü yayıncılık, gazetecilik uygulamaları (mizanpaja dayalı dersler) vb. derslerini yürüten öğretim elemanları ile yapılacak görüşmeler (yarı yapılandırılmış mülakat tekniği) sonucunda yaşanan zorlukları ve teknoloji kullanım farklılıklarının dersin öğrenim başarıları üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışacaktır. Böylece hem öğreticinin hem de öğrenenin eksiklerini tespit etmeye çalışacak olan bu çalışma, mevcut sorunlara çözüm önerileri getirme girişiminde bulunacaktır.