Fiziksel Tespit: Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları


AKBAŞ M. , ÖZTUNÇ G. , TORUN S.

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.80

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.80

Özet

FİZİKSEL TESPİT; HEMŞİRELERİN BİLGİ TUTUM VE UYGULAMALARI

 

1Meltem Akbaş, 2Gürsel Öztunç, 1Serap Torun,

1Öğr. Gör. Dr. Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu

2Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu

 

Amaç: Araştırma, hemşirelerin fiziksel tespit edicileri kullanımlarına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamaları ile etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini; Adana ilinde farklı statülerde hizmet vermekte olan beş hastanenin fiziksel tespit edicilerin yoğun olarak kullanıldığı nöroloji, nöroşirürji, acil, erişkin yoğun bakım, psikiyatri ve ortopedi kliniklerinde çalışan  tüm hemşireler  oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmanın yapıldığı tarihte yukarıda belirtilen kliniklerde çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 548 hemşire oluşturmuştur. Araştırma öncesi etik kurul ve hastane yönetimlerinden gerekli izinler ile hemşirelerin yazılı onamları alınmıştır. Araştırmaya katılım oranı %78,3’tür. Veriler, Mart 2012’de 18 soruluk kişisel bilgi formu ve üç bölümden ve 37 maddeden oluşan “Hemşirelerin Fiziksel Tespitlere İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 programında yüzdelik, aritmetik ortalama, ANOVA ve t-testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamalarının 31,8±7,0, çalışma yılı ortalamalarının 10,4±8,0 olduğu ,%45,5’inin lisans mezunu olduğu, %57,5’inin lisans döneminde, %68’1’inin ise mezuniyet sonrası dönemde fiziksel tespite ilişkin eğitim almadığı saptanmıştır. Hemşirelerin fiziksel tespite ilişkin bilgi puan ortalamaları 7,8±1,8, tutum puan ortalamaları 31,9±3,8, uygulama puan ortalamaları ise 37,2±3,8 dir. Hemşirelerin çalıştığı hastaneler ve klinikler ile fiziksel tespit edici kullanımlarına ilişkin bilgi, tutum ve uygulama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgilerinin iyi düzeyde olduğu, bilgilerini büyük ölçüde uygulamalarına yansıttıkları ancak olumlu tutum geliştirme oranlarının bilgi ve uygulama puan ortalamalarına göre düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler:  Fiziksel tespit, hemşirelik, bilgi, tutum, uygulama.