A BIBLIOGRAPHIC ESSAY ON USAGE OF DRAMA METHOD IN TURKISH EDUCATION


Kara Ö. T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING, vol.3, pp.177-199, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Like as in many fields of education, some innovations are apparantly seen in Turkish 
education too. Till the very short time while the studies for Turkish education were 
rather limited, today we see that in that field many studies and effective researches 
are being carried out. It is necessary to use methods, suitable to constructive 
educational approach in order that Turkish education could be practised successfully. 
One of the approaches used in the field is drama. Drama method is to tell feelings or 
ideas through actions, mimics, gestures and words. In other words, it is the 
reanimation of a subject or a situation, the reflection them by living and converting 
them into a life. Since the aim of Turkish education is to improve understanding and 
narration skills, one of the best methods is drama. Like in every field, in drama field, 
bibliography has an importance place. In time, there has been a lack of finding 
resources for those who newly start drama, want to practice this method in Turkish 
lessons, wish to take place in this discipline or wish to use this discipline in different 
parts of the language. With the study, “a bibliographic essay on usage of drama in 
Turkish education”, it is aimed to make it for the shortage of the resources in this 
respect. The bibliographies in this study are classified according to the surnames of 
the authors under four basic titles as book, thesis, essay and paper. The works 
prepared until 2012 were included in the study and document studying from 
qualitative research methods was used in the study. Bibliographic works were 
designed according to chronological classification. 
Eğitimin birçok alanında olduğu gibi Türkçe eğitimi alanında da yenilikler görülmeye 
başlanmıştır. Çok kısa süre öncesine kadar Türkçe eğitimi alanında yapılan çalışmalar 
sınırlıyken bugün alanda pek çok farklı ve etkili araştırmaların yapıldığını 
görmekteyiz. Türkçe eğitiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yenilikçi ve 
yapılandırmacı eğitim yaklaşımına uygun yöntemlerin kullanılması gerekir. Alanda 
kullanılan yeni yaklaşımlardan biri de dramadır. Drama yöntemi, bir duygu veya 
düşüncenin, hareket, mimik, jest ve sözle anlatılmasıdır. Bir başka deyişle, bir konu ya 
da durumun canlandırılması, yaşayarak yansıtılması, yaşantıya dönüştürülmesidir. 
Türkçe öğretiminin amacı anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek olduğundan bu 
becerilerin geliştirilmesi için en uygun yöntemlerden birisi de dramadır. Her alanda 
olduğu gibi drama alanında da bibliyografyanın önemli bir yeri vardır. Zaman 
içerisinde; dramaya yeni başlayanlar, bu yöntemi Türkçe dersinde uygulamak 
isteyenler, bu disiplinin içerisinde yer almak ya da bu disiplinin dilin farklı 
alanlarında kullanımını araştırmak isteyenler için kaynak bulma sıkıntısı ortaya 
çıkmıştır. “Türkçe Eğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması Üzerine Bir Kaynakça 
Denemesi” çalışmasıyla bu anlamdaki eksikliğin bir ölçüde giderilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmadaki bibliyografyalar; kitap, tez, makale, bildiri olmak üzere dört temel başlık 
altında, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Çalışmaya 2012 
yılına kadar olan eserler dâhil edilmiş, çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman incelemesi kullanılmıştır. Kaynak eserler tarih sıralamasına göre 
düzenlenmiştir.