BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL SERMAYE ÖZELLİKLERİNİN ADANA İLİNDEKİ YABANCI DİL KURSLARINDA İNCELENMESİ


Creative Commons License

Karadal H., RENÇBER Ö. F. , Saygın M.

sobiad, ss.25-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: sobiad
  • Sayfa Sayıları: ss.25-32

Özet

Örgütlere rekabet avantajı kazandıran entellektüel sermaye kavramının alt boyutlarını oluşturan beşeri sermaye ve sosyal sermaye özellikleri, örgütlere ait yeteneklerin ve yeterliliklerin anlaşılmasında büyük öneme sahiptir.  Beşeri sermaye, çalışanların bilgi ve beceri gibi üretkenlik bağlamında ortaya koyabilecekleri tüm nitelikleri ifade etmektedir. Sosyal sermaye ise kişilerarası ilişkilerden oluşan ve kaynağını esas olarak katılımın oluşturduğu etkileşimleri ifade etmektedir. Çalışmada, özel öğretim kurumları yöneticilerinin beşeri sermaye ve sosyal sermaye özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu bağlamda,  Adana ilinde faaliyet gösteren yabancı dil öğretim kurumlarının yöneticileri ile bire bir görüşmeler yapılmış ve anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Beşeri sermaye özelliklerinin ölçülmesi için Shane (2000)’in çalışmasından ve sosyal sermaye özelliklerinin ölçülmesi amacıyla da Onyx ve Bullen (2000)’ın Sosyal Sermaye Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Çalışmanın, beşeri sermaye ve sosyal sermaye kavramları ile ilgili çalışmaların oldukça sınırlı olması bakımından alanyazına katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Human capital and social capital making up the sub-dimensions of intellectual capital which provides competitive advantage for the organizations are fort the competencies and skills of organizations. The concept of human capital identifies all of the skills and productivity features such as knowledge of employees. Social capital term expresses interpersonal relationships and mainly interactions formed by participation. In this study, managers of the private educational institutions that is foreign language courses have been analyzed in terms of their social and human capital features.

In this context, foreign language courses located in Adana province have been selected and their managers have been informed about the study. Through face to face interviews and survey techniques data have been collected. In order to measure the collected data, human capital scale of Shane (2000) and social capital scale of Onyx and Bullen (2000) have been used in data collection tool. Consequently, it is thought that this study will contribute to the management and organization researches.