Microalgal Nutrient Removal and Biodiesel Production Potential in Industrial Wastewater: the Case of Dairy Industry


Budak F., Yılmaz S.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, pp.89-96, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda mikroalgal arıtım teknolojileri endüstriyel ve tarımsal kökenli atıksuların artımında klasik atıksu arıtma sistemlerine The use of microalgal wastewater treatment technologies for agri-industrial wastewater has shown to be a sustainable alternative to conventional treatment systems. Furthermore, the biomass obtained from microalgae also has been recently considered as a renewable source of biofuel. The aim of this study is to investigate the nutrient removal and biomass production efficiency of Chlorella vulgaris cultivated in dairy wastewater. Wastewater used in this research was taken from a dairy industry facility located in Adana. The results showed that by the end of a 10-day batch culture, Chlorella vulgaris could remove total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) by 95.3% and 92.7% respectively and maximum biomass productivity of 0,074 g dry-weight/L/day was achieved to at second day of growth. The results of the study indicated that Chlorella vulgaris effectively removed nutrients from dairy effluent. Dairy wastewater has great potential to cultivate microalgae for biomass and biodiesel production in a sustainable manner. 

Son yıllarda mikroalgal arıtım teknolojileri endüstriyel ve tarımsal kökenli atıksuların artımında klasik atıksu arıtma sistemlerine karşı sürdürülebilir bir alternatif olarak görülürken, elde edilen mikroalgal biyokütle de yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak oldukça önem kazanmaktadır. Bu çalışmada süt endüstrisi atıksularında üretilen Chlorella vulgaris’in nütrient giderim ve biyokütle üretim verimi potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan atıksu, Adana’da süt endüstrisi sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan sağlanmıştır. Araştırma sonuçları, on günlük üretim sürecinde, Chlorella vulgaris’in toplam azot (TA) ve toplam fosfor (TF) giderim verimlerinin sırasıyla %95,3 ve %92,7 olduğu, 0.074 g L-1 gün-1 olan maksimum kuru madde miktarının ise deneysel çalışmanın ikinci gününde elde edildiğini göstermiştir. Çalışmadan elde edilen veriler Chlorella vulgaris’in süt endüstrisi atıksularında etkin bir nütrient giderimi sağladığını ve süt endüstrisi atıksularının sürdürülebilir mikroalgal biyokütle ve biyodizel üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir.