ÖRGÜTSEL GÜVEN ve ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: KOBİ?LER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


Yücekaya P., RENÇBER Ö. F.

1. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.830

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.830

Özet

Örgütsel Güven, çalışanların örgütsel amaçlara uyum sağlamalarında önemli rol oynamaktadır. Örgütsel özdeşleşme ise çalışanların işletme faaliyetlerine katılımları için bir ikna mekanizması olarak görülebilir. Ayrıca örgütsel özdeşleşmenin çalışanların iş tatmini ve performansları üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşmenin iş performansına etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Adana ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışmakta olan 400 katılımcı ile 2018 yılı Şubat-Nisan aylarını kapsayan dönemde kolayda örneklem yöntemi ile anket uygulanarak veri toplanmıştır. Toplanan verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi, T testi ve Anova analizleri, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre çalışanların örgütsel güven algıları ile iş performansları arasında ve özdeşleşme düzeyleri ile performansları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.