Yoğun Bakım Hemşirelerinde Malpraktise Eğilim


Canpolat S., TORUN S.

15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, cilt.0, sa.0, ss.58-59

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 0
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.58-59

Özet


   15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress                                26-29 May 2016 Adana, Turkey
 

OP008- YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE TIBBİ MALPRAKTİSE EĞİLİM
 
Seval Bozkurt Canpolat1, Serap Torun2

1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı ADANA 2Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı ADANA
 
GİRİŞ: Sağlık bakımı, özen ve dikkat gerektiren uygulamaları içermektedir. Bakım sırasında ölüm, yaralanma, tedavinin gecikmesi gibi durumlara neden olan hatalar yaşanabilmektedir. Tıbbi hatalar; yorgunluk, yetersiz eğitim, iletişim sorunları, zamansızlık, yanlış karar, iletişim kusurları insan kaynaklı nedenlerle gelişebildiği gibi işyeri yapısı, takip edilen politikalar, idari yapı, personelin yanlış dağılımı, sorunlara çözüm konusunda yetersizlik, yetersiz otomasyon ve teçhizat gibi kurumsal kaynaklı da olabilmektedir. Tıbbi malpraktise bağlı hastanın hastanede kalış süresi uzamakta, iyileşme gecikmekte dolayısıyla sağlık giderleri de artmaktadır.  AMAÇ: Bu çalışmada hasta bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarının tıbbi malpraktis eğilim oranlarını, nedenlerini ve türlerini belirlemek amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmada sağlık çalışanlarına yönelik Özata ve Altunkan (2010) tarafından geçerlilik ve güvenirliği saptanmış olan Malpraktis’e Eğilim Ölçeği (MEÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Adana’da faaliyet gösteren iki eğitim-uygulama ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlarda hasta bakımından sorumlu ve çalışmaya katılmayı kabul eden 119 kişi oluşturmuştur. Etik kurul onayı, kurum izinleri ve katılımcıların onamları yazılı olarak alınmış, çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmıştır. Veri toplama işlemi 01.09.2015- 01.02.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikî analizler yapılmıştır. BULGULAR: Katılımcıların % 50,7si hemşire, yaş ortalamaları 28.01±6.269, %51.2si (105) kadın, %70.6sı lisans mezunu %50.4ü bekâr, % 47.9u şirket bünyesinde geçici eleman olarak çalışmaktadır.%38.7 si bir ila beş yıl arası mesleki deneyime sahiptir. Ölçeğin toplam puan ortalaması 235,613±11.484 bulunmuştur. Ölçek alt bölümlerinden ilaç uygulamalarında Cronbach Alpha katsayısı 0,91 saptanmıştır. Hastaneler arası ölçek toplam puanı karşılaştırması (p<0.030), medeni durum - ölçek puanı arasındaki ilişki (p<0.013), şirket bünyesinde çalışanların ölçek toplam puanları ile diğer gruplar arasındaki kruskal-wallis analizi (p<0,001) anlamlı bulunmuştur. 
              
SONUÇ: Çalışmaya katılan hemşirelerin malpraktise eğilim düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Şirket bünyesinde çalışan hemşirelerin hata eğilim düzeyleri kadrolulara göre daha düşüktür, işini kaybetme korkusu nedeniyle daha dikkatli ve özenli davrandıklarını söylemek olanaklıdır.
 
Anahtar Kelimeler: eğilim, hasta bakımı, hasta güvenliği, sağlık çalışanı, malpraktis