THE DETERMINING FACTORS OF YOUTH UNEMPLOYMENT: THE CASE OF TURKEY


Ekiz F. M., Örk Özel S.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.39, pp.1022-1045, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The young population is the most disadvantaged group in the face of the unemployment problem, which has increased rapidly with globalization. Unemployment to which young people are exposed is defined as ‘‘youth unemployment’’. In recent years, rapid increases in youth unemployment rates have created the necessity to determine the factors affecting youth unemployment. Accordingly, in this study, the economic and social factors affecting youth unemployment in Turkey have been analyzed empirically. The effects of economic and social variables comprising inflation, domestic migration, export, import, gross domestic product, literacy rate, the time required to establish a business, fertility rate in young people, and higher education enrollment rate on youth unemployment have been examined in two steps. In the first step, the parameter estimation has been made with the Ordinary Least Squares (OLS) method. Then, in the second stage, the Ridge estimator has been used due to the multiple internal relationships between the variables. For the 2009-2019 period, while the inflation, domestic migration, import, export and GDP have been found to be the negative determinants for the youth unemployment in Turkey’s economy; the literacy rate, fertility rate in young people, time required to start a business and higher education enrollment rate have been found to have positive impacts. Keywords: Youth Unempl

Küreselleşmenin etkisiyle hızla artan işsizlik sorunu karşısında en dezavantajlı grup genç nüfustur. Genç nüfusun maruz kaldığı işsizlik ‘‘genç işsizliği’’ olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda genç işsizlik oranlarındaki hızlı artışlar, genç işsizliğine etki eden unsurların belirlenmesi gerekliliğini oluşturmuştur. Bu çalışmada ise Türkiye için genç işsizliğine etki eden ekonomik ve sosyal unsurlar ampirik olarak analiz edilmiştir. Enflasyon, yurt içi göç, ihracat, ithalat, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), okuryazarlık oranı, iş kurmak için gereken süre, gençlerde doğurganlık oranı ve yükseköğretimde net okullaşma oranı şeklinde seçilen ekonomik ve sosyal değişkenlerin genç işsizliği üzerindeki etkisi iki aşamalı olarak incelenmiştir. İlk aşamada öncelikle en küçük kareler (EKK) yöntemi ile parametre tahmini yapılmış, sonrasında ise değişkenler arasındaki çoklu iç ilişki nedeniyle ikinci aşama olan Ridge tahmin edicisi kullanılmıştır. 2009- 2019 dönemi için Türkiye ekonomisinde genç işsizliğine enflasyon, yurt içi göç, ithalat, ihracat ve GSYİH unsurlarının negatif yönde; okuryazarlık oranı, gençlerde doğurganlık oranı, iş kurmak için gereken süre ve yükseköğretimde net okullaşma oranı unsurlarının ise pozitif yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.