KARACIĞER NAKLI SONRASI NÜKS EDEN HEPATOSELLÜLER KANSERDE SORAFENIB VE REGORAFENIB TEDAVI SEÇENEKLERININ ETKINILIĞININ RETROSPEKTIF ÇOK MERKEZLI DEĞERLENDIRILMESI


Bayram E.

10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 26-30 NİSAN 2023, Antalya, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, pp.99-100

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99-100
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: HCC, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin önemli bir

sebebidir. Karaciğer nakli hala en önemli tedavi stratejisini oluşturmakdır.

Nakil sonrası 5 yıllık sağkalım %70’lerde olmakla birlikte nakil

sonrası nüksler sık görülmektedir. Nakilli hastalarda immün kontrol

noktası inhibitörlerinin rejeksiyon riskinden dolayı kullanılamamasından

dolayı tedavi seçeneği olarak en önemli ajanlar olarak tirozin

kinaz inhibitörleri (TKİ) kalmaktadır. Bizim çalışmamızda TKİ’lerinin

sıralı kullanımının; yanıt oranları, sağ kalım katkısı, kullanılan immünsüpresiflerle

etkileşiminin değerlendirilmesi, hastaların sağkalımını

belirleyen prognostik faktörlerin tespitinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Gereç-Yöntem: Çalışmamız retrospektif olarak 10 farklı merkezden

2012-2022 tarihleri arasında karaciğer nakli yapıldıktan sonra

nüks eden hastalar dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri,

HCC etyolojisi, nakil öncesi AFP düzeyleri, primer metastatik alanlar,

kullanılan immünsüpresif tedaviler, kullanılan TKİ’ü ve kullanım

süreleri, kullanılan tedaviye alınan cevaplar ve en sık karşılaşılan yan

etkiler kayıt edilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza 62’si erkek 11’i kadın olmak üzere toplam

73 hasta alınmıştır. Çalışmaya alınan tüm hastalar sorafenib almışlardı,

sorafenib sonrası progrese olan 33 hastaya regorafenib ile devam

edilmiştir. Sorafenib ile median progresyonsuz sağkalım (mPFS) 6

aydı (95% CI: 5,4-6,6). Regorafenib ile median PFS 6 aydı (95 % CI.

4-8). Tedavi başladığı tarihten itibaren median genel sağkalım (mOS)

39 ay (95% CI 25,7-52,3) olarak hesaplanmıştır.

PFS’leri etkileyen bağımsız prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

için yapılan cox regresyon analizinde nakil öncesi kitlenin tek ve 5 cm

altı olması tek bağımsız prognostik faktör olarak değerlendirildi (HR:

2.305, 95% CI: 1,121-4,686 p: 0,002).

Sonuç: Nakil sonrası, nüks gelişen hastaların tedavisi bu konuda

yapılmış kontrollü çalışmaların olmamasından kaynaklı belirsizliğini

sürdürmektedir. Nakil olmadan, TKİ kullanımı ile ilgili literatürde mOS

10 aylarda olup bizim çalışmamızda bu süre 39 ayları bulmuştur. Nakille

birlikte hastalar, HCC’den kurtulmakla birlikte sirotik karaciğerin

çıkarılması, ilaç tolerasyonunu artırdığından sağkalımda bu önemli

farkın oluşmasına sebep olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatosellüler kanser, karaciğer nakli, Tirozin Kinaz İnhibitörleri