Çocuklarda Peritonsiller Levobupivakaine Eklenen İntravenöz ve Peritonsiller Deksametazonun Etkilerinin Karşılaştırılması


GÜLEÇ E.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.27, ss.203-210, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 27 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.203-210

Özet

Amaç: Çalışmamızda, çocuklarda tonsillektomilerde, peritonsiller levobupivakaine eklenen i.v. (intravenöz) deksametazon ve peritonsiller deksametazonun postoperatif ağrı, kanama, bulantı ve kusma üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Etik Kurul Onayı ve ailelerin yazılı onamı alındıktan sonra, elektif tonsillektomi veya adenotonsillektomi operasyonu yapılması planlanan 3-12 yaş arası ASA (American Society of Anesthesiologist) I- II toplam 60 hasta dahil edildi. Operasyona alınan tüm hastalar randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu sonrası cerrahi başlamadan önce Grup Ι’de (n=20) olgulara, her bir tonsile % 0,5 levobupivakain 0,4 mg/kg (maximum 4’er ml) ile peritonsiller infiltrasyon yapıldı. Grup II’de levobupivakaine ek olarak (n=20) 0.25 mg/kg i.v. deksametazon, Grup III’deki olgulara ise levobupivakaine ek olarak peritonsiller 4 mg deksametazon uygulandı. Her üç gruba da postoperatif analjezik olarak 1 mg/kg i.v. tramadol uygulandı. Preoperatif ve ilaçların enjeksiyonunu takiben hemodinamik parametreler kaydedildi. Postoperatif dönemde, uyanma odasında 1 saat (erken dönem) ve sonraki 24 saat (geç dönem) veya taburcu olana kadar bulantı ve kusma sıklığı, analjezi düzeyleri, ilk analjeziğe gereksinim zamanı, ağrı düzeyi (VAS;Vizüel Analog Skala ve CHEOPS;Children’s Hospital of Eastern Ontorio Pain Scale) 10, 20, 30 ve 45. dakikalar ile 1, 2, 4, 6 ve 24. saatlerde kaydedildi. Postoperatif erken ve geç dönemde kanama olup olmadığı kaydedildi.
Bulgular: Grupların demografik verileri ve hemodinamik parametrelerinin benzer olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı belirlendi. Grup I’de bulantı, kusma yüzdesinin daha yüksek olduğu saptandı. Ek analjezik başlama süresi Grup I’de 3,15±0,88 saat, Grup II’de 4,85±1,09 saat ve Grup III’de 5±1,21 saat olup istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Postoperatif dönemde VAS değerlerinin Grup II’de Grup I ve III’ten daha düşük olduğu tespit edildi. Hiç bir hastada kanama ve diğer yan etkilere rastlanmadı.
Sonuç: Çocuklarda tonsillektomilerde, intravenöz ve peritonsiller deksametazonun tek başına peritonsiller levobupivakaine göre postoperatif analjezi süresini uzattığı, bulantı-kusmayı azalttığı, tonsillektomi sonrası kanamaya etkisinin olmadığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Deksametazon, Levobupivakain, Peritonsiler tutulum, Postoperatif analjezi, Postoperatif bulantı ve kusma, Kanama

Purpose: We aimed to investigate the effects of intravenous and peritonsillar dexamethasone plus levopubivacaine on postoperative pain, bleeding, nausea and vomiting in children undergoing tonsillectomy or adenotonsillectomy.
Methods: After obtaining the approval of Ethics Committee of Çukurova University Medical Faculty Hospital and the patients were given informed consent, 60 patients of ASA (American Society of Anesthesiologist) class I- II between ages 3-12 which were planned to be undergone elective tonsillectomy or adenotonsillectomy were included. All patients were randomised and divided into 3 groups. After anesthesia induction, Group I (n=20) patients received 0.4 mg/kg %0.5 levobupivacaine for each tonsil at the dose of max. 4 ml with peritonsillar infiltration after before tonsillectomy. While Group II (n=20) and Group III (n=20) received levobupivacaine via the same route, Group II received i.v. (intravenous) dexamethasone 0.25 mg/kg and Group III 4 mg dexamethasone with peritonsillar infiltration additionally. All groups were administrated 1mg/kg tramadol iv as postoperative analgesic. Hemodynamic parameters were recorded after drug injections. Frequency of nausea and vomiting and analgesic requirements determined with Visual Analog Scale (VAS) and CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale) at first, 10th, 20th, 30th, 45th minutes and first, 2nd, 4th, 6th and 24th hours were recorded. Postoperative bleeding were recorded at early and late periods.
Results: The hemodynamic parameters and demographic data of groups were similar. The insidance of nausea and vomiting was statistically higher in Group I compared to Group II and III. First analgesic administered time was 3.15±0.88 in Group I, 4.85±1.09 in Group II and 5±1.21 in Group III and the difference was found significant. At postoperative period, VAS and CHEOPS scores were lower in group II than the other groups. Bleeding or other complications did not recorded.
Conclusion: In concluded that, intravenous and peritonsillary dexamethasone prolonged the first analgesic administered time and decreased pain, nausea and vomiting compared to peritonsillar levobupivacaine alone in children undergoing tonsillectomy or adenotonsillectomy. However, dexamethasone did not increase postoperative bleeding after tonsillectomy.

Key words: Dexamethasone, Levobupivacaine, Peritonsillar infiltration, Postoperative analgesy, Postoperative nausea and vomiting, Bleeding