Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale


Creative Commons License

DEMİRKOL M. E. , GULEC H., ÇAKMAK S. , NAMLI Z., GULEC M., GUCLU N., ...Daha Fazla

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.14-20, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 19
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.5455/apd.292935
  • Dergi Adı: ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
  • Sayfa Sayıları: ss.14-20

Özet

Amaç: İntihar hızı azalmak bir yana gittikçe artmaktadır. İntihar olgusunda, kişilerin başvuru anındaki değerlendir-meleri hem hasta, hem de klinisyen için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu çalışmada intihar davranışı ve/veya şüphesi ile başvuran bireylerin değerlendirmesinde kullanılan Psikolojik Acı Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerli-lik ve güvenilirliğini incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalık-ları Anabilim Dalı’na başvuran, yatarak ve ayaktan tedavi gören 106 majör depresif bozukluk hastası ile 94 sağlıklı kontrol örneklem grubunu oluşturmuştur. Katılımcılara Psikolojik Acı Ölçeği ile beraber Beck Depresyon Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği ve Görsel Ağrı Skalası uygulanmıştır. Ölçekler katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Bulgular: Psikolojik Acı Ölçeğinin iç tutarlılık analizinde Cronbach alfa katsayısı 0.98, madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.80-0.92 arasında bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde tek faktör-lü çözüm elde edilmiştir, özdeğeri 10.09’dur, toplam varyansın %77.60’ını açıklamaktadır. Psikolojik Acı Ölçeğinin maddelerinin faktör yükleri 0.73-0.93 arasında bulunmuştur. Diskriminant fonksiyon analizine göre, ölçeğin hasta grubu ile sağlıklı grubu, intihar girişimi olan ve olmayan hasta grupları ve üç grup birlikte alındığında da her grubu başarılı oranda (sırasıyla, doğruluk oranları %90.00; %65,10; %74.50) sınıflandırdığı saptanmıştır. Sonuç: Psikolo-jik Acı Ölçeği Türkçe formunun güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir.

Objective: Suicidal rates are increasing rather than decreasing. In the case of suicide, the evaluations of individuals at the time of consult are vital for both the patient and the clinician. In this study, it was aimed to investigate the validity and reliability of the Turkish version of the Psychache Scale used in the evaluation of suicidal behavior and/or suspected individuals. Methods: The study was carried out with 106 inpatients and outpatients with major depressive disorder who were treated in Çukurova University School of Medicine Department of Psychiatry and 94 healthy controls. In addition to Turkish version of the Psychache Scale, Beck Depression Inventory, Beck Hopeless-ness Scale, Beck Suicidal Ideation Scale, and Visual Analogue Scale were administered to the patient and control groups. The scales were filled in by the participants. Results: Cronbach alpha coefficient was 0.98 in the internal consistency and item-total score correlation coefficients were between 0.80-0.92. In the exploratory factor analysis, a one-factor solution was obtained and the eigenvalue was 10.09, explaining 77.60% of the total variance. The factor loadings of the Psychache Scale items ranged from 0.73 to 0.93. According the discriminant function analysis, it was determined that the patient group and the healthy group, suicide attempted and non-attempted patient