Problems Experienced By Teachers in Philosophy For Children (P4C) Trainning


Creative Commons License

Kodaz Öcal N., AYBEK B.

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, vol.22, no.3, pp.258-301, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Philosophy for children is an important approach and method for developing higher order thinking skills. Teachers who implement philosophy for children in their classrooms find philosophy important because it develops children's thinking skills, prepares them for life and makes them open to different ideas, and they implement these practices in their classrooms so that their students can become effective citizens in the future. Twenty teachers participated in this study, which sought to identify the problems that teachers experience in the preparation and implementation phases of philosophy for children practices. The teachers were interviewed. In this study, the data were analysed by content analysis where qualitative research method was used. As a result of the research, it was found that teachers had difficulties in preparing open-ended questions that could develop higher order thinking, in finding appropriate stimuli (story, visual, film, etc.) and in finding the concept that would be the subject of discussion. It was observed that teachers had problems due to the physical structure of the schools and the crowded classrooms, and that they were concerned about the problems caused by not being able to organise the circle, which is a requirement of philosophy for children. There are problems in philosophy for children practices due to situations such as being indifferent from students, not listening to their friends, accepting each other’s ideas without question, and with loss of motivation. Teachers stated that, these problems were more intense at the beginning, but after some time, the problems were overcome. It has been observed that teachers have problems due to the lack of P4C compliant acquisition in the curriculum, the lack of flexibility to allow such studies and the intensive curriculum. The suggestions of the teachers who participated in the study fort he Ministry of National Education are that thinking education should be included in the curriculum as a course, that philosophy education for children should be included in the curriculum as a field.
Çocuklar için felsefe üst düzey düşünme becerilerini geliştirme açısından önemli bir yaklaşım ve yöntemdir. Çocuklar için felsefeyi sınıflarında uygulayan öğretmenler, çocukların düşünme becerilerini geliştirdikleri, onları hayata hazırladıkları, farklı fikirlere açık olmalarını sağladıkları için felsefeyi önemli bulmakta ve öğrencilerinin gelecekte etkili bir vatandaş olmaları için bu uygulamaları sınıflarında yapmaktadırlar. Öğretmenlerin çocuklar için felsefe uygulamalarına hazırlık ve uygulama aşamasında yaşadıkları sorunların belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada farklı okul kademelerden yirmi öğretmen katılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin hazırlık aşamasında üst düzey düşünmeyi geliştirebilecek açık uçlu soruları hazırlama, uygun uyaran (hikâye, görsel, film vb.) ve tartışmaya konu olacak kavramı bulmada zorlandıkları görülmüştür. Öğretmenlerin okulların fiziki yapısı ile sınıfların kalabalık olmasından kaynaklı sorun yaşadıkları, çocuklar için felsefenin bir gereği olan çember düzenini oluşturamadıkları görülmüştür. Öğrencilerden kaynaklı ise ilgisiz olma, arkadaşlarını dinlememe, birbirlerinin fikirlerini sorgusuz kabul etme, motivasyon kaybı gibi durumlardan dolayı çocuklar için felsefe uygulamalarında sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenler, bu sorunların başlangıçta yoğun olduğunu ancak zamanla sorunların üstesinden gelindiğini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda öğretmenlerin kendi branşlarının öğretim programında çocuklar için felsefeye uygun kazanım olmaması, öğretim programlarının bu tarz çalışmalara izin verecek esneklikte olmaması ve öğretim programlarının yoğun olması nedeniyle de sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı’na önerilerini ise düşünme eğitiminin ders olarak programda yer alması, çocuklar için felsefe eğitimlerinin bakanlık tarafından verilmesi, çocuklar için felsefenin bir alan olarak öğretim programlarına dahil edilmesi oluşturmaktadır.