ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ALGISI VE EĞİLİMİ


Seçer A., Küreç A., Korkut G., Bulut M.

Black Sea Journal of Public and Social Science , vol.3, no.2, pp.75-81, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Parallel to the rapid growth of the population, industrial agriculture practices developed to meet the need for food products increase productivity, but can have negative effects on the environment. Fossil fuel use, chemical input usage and water sources are used in industrial agriculture applications in harmful dimensions. Sustainability concerns in agricultural production systems need to be addressed by developing technologies and practices that do not have negative effects on the environment. In this study, data was collected by using a questionnaire method with 219 participants from Çukurova University Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Plant Protection, Agricultural Economics, Field Crops, Soil Science and Animal Science Department. In the sample selection, the counting method was applied and 219 students were determined based on the principle of volunteering. The collected data were calculated and evaluated using the SPSS package program. In the study, it was determined that 87% of the students knew what sustainable agriculture meant and they wanted to develop sustainable agricultural activities in the university in order to leave a more sustainable environment for the next generations. The most known sustainability tools are; organic farming and ecological farming.

Nüfusun hızla artmasına paralel olarak gıda ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması için geliştirilen endüstriyel tarım uygulamaları verimliliği arttırsa da çevreye karşı olumsuz etkileri olabilmektedir. Endüstriyel tarım uygulamalarında fosil yakıt kullanımı, kimyasal girdi kullanımı ve su kaynakları zarar verici boyutlarda kullanılmaktadır. Tarımsal üretim sistemlerinde sürdürülebilirliğe ilişkin kaygılar çevreye olumsuz etkileri olmayan teknolojiler ve uygulamaların geliştirilmesi suretiyle giderilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Zootekni Bölümü öğrencilerinden oluşan 219 kişilik katılımcı ile anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Örneklem seçiminde tamsayım örnekleme yöntemi uygulanmış ve gönüllülük ilkesi esas alınarak 219 öğrenci belirlenmiştir. Toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak frekans ve ortalamaları hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin %87’sinin sürdürülebilir tarımın neyi ifade ettiğini bildikleri ve bunların tamamı gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir çevre bırakmak adına üniversitede sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin geliştirilmesini istedikleri belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik araçları arasında en çok bilinenler sırasıyla; organik tarım ve ekolojik tarım olduğu belirlenmiştir.