Mesleksel Stres.


Gönültaş T., AYTAÇ N. , AKBABA M.

2. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ,, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Mart 2018, ss.190

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.190

Özet

Mesleksel Stres
 Tülin Gönültaş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 Günümüzün ekonomik, politik ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak çalışma ortamları değişmektedir. Çalışanlar bu değişime uyum sağlamaya çalışırken zorlanmakta ve stres yaşamaktadırlar. Bugünkü anlamıyla stres ilk olarak 1930 yılında Selye tarafından tanımlanmış bireyin herhangi bir fiziksel veya psikolojik uyarıcı karşısında uyum sağlamak için ruhsal ve bedensel tepki vermesi olarak ifade edilmiştir. Mesleki stres bireyin kendi özellikleri ile işi arasındaki uyumsuzluklara verdiği tepkidir NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) tarafından yapılan daha kapsamlı tanıma göre mesleki stres; bireyin ihtiyaçları, kapasitesi, kabiliyetleri ile iş gerekleri arasındaki uyumsuzluklara karşı gösterdiği fiziksel ve duygusal tepkilerdir. Mesleğin çalışanlarda yarattığı stres; zorluk, karmaşıklık ve iş yükü gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda çalışma koşulları, rol belirsizliği, kararlara katılmama, engellenme, zaman baskısı, bireylerarası ilişkiler, kariyer gelişimi, örgüt yapısı ve iş-aile çatışması değişkenlerinin mesleki stres kaynağı oldukları belirtilmektedir. Araştırmalar, mesleki stresin çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler bırakarak verimli olmalarını engellediği, işe devamsızlık ile işten ayrılma oranlarını arttırdığını, iş kazalarına, çatışmalara ve yabancılaşmaya sebep olduğunu, tüm bunların örgütün etkililiğini azalttığını ve stresli çalışanların diğer çalışanlara da zarar verebildiğini bildirmektedir. Sonuç olarak; çalışanların sağlığını olumsuz etkileyerek onları işten ayrılmaya kadar götürebilen mesleki stres durumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mesleki strese yol açan sebeplerin belirlenmesi, bireysel ve örgütsel düzeyde baş etme yöntemlerinin geliştirilerek uygulanması sağlanmalıdır. İşverenler çalışanın işe uyumunu değerlendirerek iş dağılımını yapmalı, çalışanların içsel motivasyonlarını kazanmalarına ve bireyler arası ilişkilerini arttırmaya yönelik sosyal aktiviteler, faaliyetler düzenlemelidir.
 Anahtar Kelimeler: Çalışan, Meslek, Stres

Occupational Stress
 Tülin Gönültaş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Cukurova UniversityFaculty of Medicine, Public Health Department
 Working environments change depending on today’s economic, political and technological developments. Employees are struggling to cope with this change and living stress. Stress in the present sense was first expressed in 1930 by Selye as the spiritual and physical response to adapt to any physical or psychological stimuli of the individual. Occupational stress is the reaction that an individual gives to incompatibilities between his / her characteristics and work. Occupational stress according to the more comprehensive definition made by the National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH); are the physical and emotional reactions to the incompatibilities between the individual’s needs, capacity, capabilities and work requirements. The stress your body produces when working are difficulty, complexity, and workload. It is stated that working conditions, role ambiguity, non-participation in decision making, obstruction, time pressure, interpersonal relations, career development, organizational structure and work-family conflict variables are the sources of occupational stress. Surveys report that occupational stress decreases work efficiency, causes conflict and alienation, all of which reduces the effectiveness of associations, and that stressful employees can harm other employees as well, because occupational stress negatively affects employees’ mental and physical health and prevents them from being productive. As a result; it is necessary to pay attention to the situation of occupational stress which can affect the health of the employees negatively and lead them away from work. In this context, it is necessary to determine the reasons leading to occupational stress and to develop and apply coping methods at the individual and organizational level. Employers should organize activities by evaluating employees ‘adaptation to work, distributing work, acquiring employees’ internal motivations and increasing inter-individual relations.
 Keywords: Employee, Occupation, Stress