Yahudi-Müslüman İlişkileri


Creative Commons License

DÖNER E.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.365-384, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.365-384

Özet

Öz- Modern dönem Müslüman-Yahudi ilişkilerinin karmaşık yapısını anlamak için İslam’ın doğduğu ortamı ve Müslümanların temel dünya görüşlerini oluş-turmaya başladıkları yedinci yüzyıl Arabistan’ını anlamak gerekmektedir. Bu sebeple bu makalede ilk ve erken dönemlerde karşılaşan ve birlikte yaşama tecrübesini soluklanan Müslüman ve Yahudilerin birbirlerine karşı yaklaşımları ele alınmaktadır. Kur’an’ı Kerim’de ve Hadislerde yer alan ve erken dönem kaynaklarda Yahudilerle ilgili kaydedilmiş bütün açıklamalar, Medine’deki ilk Müslüman topluluk ve orada organize olmuş Yahudi kabileler arasındaki ilişki ve anlaşmazlıkların neliğini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Ma-kalede, Kur’an’ı Kerim’deki Zımmî Hakları ve Ehl-i Kitap’ın durumunu tanımla-yan toplumsal kısıtlamalar, Hıristiyanların, ikinci halife Ömer b. Hattab’a gön-derdikleri varsayılan bir mektupla formüle edilen ve Ömer Paktı olarak bilinen ve modern dönem öncesi İslam dünyasında Müslümanlarla Yahudiler arasın-daki ilişkileri belirleyen bir anlaşmadan bahsedilmektedir. Modern döneme kadar Müslüman-Yahudi ilişkilerinin mahiyetini ortaya koymaya çalışan maka-lede yazar, on dokuzuncu yüzyıl ve sonrası Müslümanların Yahudilere, Yahu-dilerin Müslümanlara bakışı, Siyonizm’in ortaya çıkışı, Filistin meselesi ve antisemitizm gibi oldukça önemli konuları ele alarak, kendince bir sonuç çı-karmaya çalışmaktadır.

Anahtar sözcükler- Müslüman-Yahudi ilişkileri, Ömer Paktı, siyonizm, Filistin meselesi, antisemitizm