INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SCHOOL BURNING AND PERCEIVED ACADEMIC SUCCESS ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS 'PERCEPTIONS OF SCHOOL CLIMATE


Şahin İ.

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.6, pp.1-8, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 6
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

The aim of this study is to reveal how middle school students' level of school burnout and academic achievement perceptions affect their perception of school climate. Based on this aim, 314 students, 153 (48.7%) girls and 161 (51.3%) boys attended this study in three secondary schools affiliated to Çankaya District in Ankara in the 2014-2015 academic year. The students participating in the study were selected with the appropriate sampling method. Data obtained from the study; School Climate Scale (2010), Primary Education II. It was collected through the School Burnout Inventory (2011) for the Level Students and the Personal Information Form prepared to determine the gender, grade level and academic achievement average of the students. SPSS and Jamovi package programs were used in the analysis of the data. Findings obtained; shows that there is a significant relationship between school climate, school burnout and academic achievement perception variables, and school burnout levels and academic achievement perceptions of middle school students significantly predict school climate perceptions. The results obtained were discussed in light of the related literature and suggestions were made to the researchers.

Bu araştırmanın amacı, ortaokul düzeyinde eğitimlerine devam eden öğrencileri okul tükenmişlik düzeyleri ve akademik başarı algılarının okul iklimini algılama biçimlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu amaçtan hareketle, bu çalışmaya 2014–2015 eğitim öğretim yılında Ankara’da Çankaya İlçesi’ne bağlı üç ortaokulda öğrenimlerine devam etmekte olan 153’ü kız (% 48.7) ve 161’i erkek(% 51.3) olmak üzere toplam 314 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler; Okul İklimi Ölçeği (2010), İlköğretim II. Kademe Öğrencileri için Okul Tükenmişliği Ölçeği (2011) ve öğrencilerin demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla hazırlanan Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve Jamovi paket programları kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; okul iklimi, okul tükenmişliği ve akademik başarı algısı değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve ortaokul öğrencilerinin okul tükenmişliği düzeyleri ile akademik başarı algılarının, okul iklimi algılarını anlamlı bir biçimde yordadığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, ilgili alan yazın ışığında tartışılmış ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.