Levent (Akçadağ-Malatya) Bölgesinin Tektono-Stratigrafisi


Creative Commons License

Solak S., Ünlügenç Ü. C. , Akıncı A. C.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.2, ss.379-390, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.379-390

Özet

Çalışma alanı Malatya İlinin kuzeybatısında yer almakta olup, yaklaşık 120 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Bölgede Üst Jura–Tersiyer yaş aralığında kayaçlar yüzeylemektedir. Levent ve çevresinin kaya stratigrafi birimleri ve tektono-stratigrafik özelliklerini belirlemek amacı ile yapılmış bu çalışmada 6 farklı litostratigrafi birimi ayırtlanarak haritalanmıştır. Bölgenin temel kayalarını Üst Jura–Alt Kretase yaşlı, aşırı derecede altere olmuş, kısmen tabakalı, gri–bej renkteki Horasançal Formasyonu oluşturmaktadır. Geç Kampaniyen sırası ve sonrasında olasılıkla kuzeyden güneye doğru bindirmeler ile gelen Hocalıkova ofiyoliti, temeldeki Horasanaçal Formasyonunu tektonik olarak üzerlemektedir. Geç Kampaniyen–Erken Mastrihtiyen’de tektonik aktivite ile denetlenen bir havzada transgresif olarak Ulupınar Formasyonu havzanın kenar kesimlerinde (sığ denizel-sahil çizgisi çökelleri) çökelmiştir. Ulupınar Formasyonunun üzerine; başlıca çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı–marn ardalanmasından oluşan, Orta–Geç Eosen yaşlı ve genelde lagün, kumsal, şelf ortamlarında çökelen Tohma Formasyonu açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Tohma Formasyonu üzerine yine uyumsuz olarak başlıca bazaltlardan oluşan Orta-Geç Miyosen yaşlı Yamadağ volkanitleri gelmektedir. Bölgedeki en genç birimler olan Kuvaterner yaşlı alüvyon yelpazeleri ve alüvyonlar diğer bütün birimler üzerinde açısal uyumsuzlukla yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Levent-Akçadağ, Tektono-stratigrafi, Malatya baseni

The study area is located to the Northwest of Malatya city and covers an area of about 120 square km. Upper Jurassic–Tertiary aged formations are exposed around the region. This study aims to determine lithostratigraphic and tectonostratigraphic features of the units in Levent village and its near surrounding area where six lithostratigraphic units have been distinguished. The basement is represented by Late Jurassic-Early Cretaceous age Horasançal Formation which consists of fractured, partly bedded, grey to beige coloured limestone. The Hocalıkova ophiolites, which tectonically overlies the Horasançal Formation, probably thrusted into the area from north to the south during and/or after late Campanian. The Ulupınar Formation transgresivelly deposited to the edge of the basin (shallow marine-shore line sediments) during late Campanian-early Maastrichtian around the tectonically controlled basin. Upper Cretaceous Ulupınar formation consisting of conglomerate, sandstone, marl and limestone was deposited partly in a shoreline area and partly in very shallow marine environments. Middle-Upper Eocene age Tohma formation that generally deposited in lagoon, beach and shelf environments comprising mainly pebblestone, sandstone, limestone-marl rests on the Ulupınar Formation with an angular unconformity. Middle-Late Miocene age Yamadağ volcanics comprising mainly basalts unconformably rests on the Tohma Formation. Quaternary age alluvial fan and alluviums are the youngest sediments of the area and unconformably rest on all the older units.
Keywords: Levent-Akçadağ, Tectono-stratigraphy, Malatya basin