DOĞU KARADEN?Z BÖLGESİNDEKİ CU-PB-ZN YATAKLARINA ÇAMAŞ (ORDU) ÖRNEĞİ


GÖREN B. , AKYILDIZ M. , YILDIZ C. E.

7. Uluslarası Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.31-32

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.31-32

Özet

Alp-Himalaya orojenik ku?ağı üzerinde bulunan Doğu Karadeniz
bölgesi jeolojik bakımdan Paleozoyik?ten Senozoyik?e kadar deği?en
ya?larda magmatik, metamorfik ve tortul kayaç gruplarını içermektedir.
Çalı?ma alanınında (Çama?-Ordu) içerisinde bulunduğu bu bölge çok fazla
Cu-Pb-Zn yatağının bulunması ile büyük bir metalojenik provens
niteliğindedir. Çama? (Ordu) bölgesinde ise Jura?dan Kuvaterner?e kadar
deği?en ya?larda volkanik, volkanotortul, tortul, granitic sokulumlar ve
güncel çökeller bulunmaktadır. Çalı?ma alanında bulunan cevherler Geç
Kretase ya?lı andezitik kayaçlar içinde, fay zonları boyunca damar tip bakır,
kur?un, çinko cevherle?meleri ?eklinde bulunur. Bölgede yakla?ık 70km2?lik
alanı kapsayan, kalınlıkları birkaç cm?den 2 m?ye kadar deği?en çok sayıda
cevher damarı bulunmaktadır. Bu mostralarda cevher duru?u KB-GD
doğrultuda ve çoğunlukla güneye eğimlidir. Cevher mineralleri galen,
sfelarit, kalkopirit, azurit, malakit, pirit ?eklindedir. Cevherle?meye gang
olarak kuvarsın yanında daha az oranda kalsit e?lik etmektedir. Cevher
mineralleri üzerinde yapılan mikroskop çalı?malarına gore bütün cevherlerin
iki ayrı evrede olu?mu?tur. Yaygın doku türleri ornatım, kataklastik ve
ayrılım dokularıdır. Geç Kretase döneminde bölgede KD-GB yönlü açılma
rejimine bağlı olarak Geç Kretase sonrasında yoğun bir magmatizmanın
geli?imi sağlanmı?tır. Buna gore Cu-Pb-Zn cevherle?melerinin jeolojik ve
mineralojik özellikleri ve yapılan analizler birlikte değerlendirildiğinde KBGD
doğrultulu fay zonları boyunca olu?mu? tektonik kontrollü hidrotermal
damar tip cevherle?meler olduğu dü?ünülmektedir.

The Eastern Black Sea Region, situated on the Alpine-
Himalayan orogenic belt, contains magmatic, metamorphic, and sedimentary
rocks of varying ages from the Paleozoic to Cenozoic eras. The study area
(Çama?-Ordu) situated in this region is an important metallogenic province
due to the presence of copper-lead-zinc mineralization. The lithologies in the
area are volcanic, volcanosedimentary, sedimentary, and granitic intrusions
and include sediments of Jurassic to Quaternary age. The mineralization in
the study area is within Late Cretaceous andesitic rocks along fault zones as
vein-type copper, lead, and zinc deposits. There are many mineralized veins
from a few centimeters to two meters wide in the study area, which covers
an area of 70 km2. The mineralization in these outcrops lies in a northwestsoutheast
trend and generally dips to the south. The ore minerals are galena,
sphalerite, chalcopyrite, azurite, malachite, and pyrite. Quartz and minor
calcite are present as gangue minerals. According to microscope studies
carried out on the mineralization, all the minerals were formed in two
separate phases. Replacement, cataclastic, and separation textures are
abundant.A NE-SW extensional regime during the Late Cretaceous epoch
resulted in the development of intense magmatism subsequent to the Late
Cretaceous. On the basis of the geological and mineralogical properties and
analyses carried out on the Cu-Pb-Zn mineralization, it is thought that the
deposits relate to tectonically controlled hydrothermal vein-type
mineralization along NW-SE trending fault zones