"Şimdi ben öğretmen mi oldum?" Öğretmenlik Kimliğinin oluşmasında etkili olan etkenlere yönelik öğretmen adaylarının görüşleri.


Yaşar M. , Karabay A. , Günay Bilaloğlu R.

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.269-282, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: TURKISH STUDIES
  • Sayfa Sayıları: ss.269-282

Özet

Öğretmenlik kimliği, öğretmenlerin nasıl bir öğretim yapacağını ve 
eğitim alanındaki değişikliklere karşı ne tür tutumlar takınacaklarını 
belirlemesi açısından önemlidir Bu nedenle araştırmada, okulöncesi 
öğretmen adaylarının öğretmenlik kimliği oluşturmalarında rol oynayan 
etkenleri ve öğretmen adaylarının bu etkenleri nasıl yorumladıklarını 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, 2009-2010 eğitim öğretim 
yılında yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’nda okuyan 65 son sınıf öğrencisi ile 2009 yılında aynı 
bölümden mezun olup, Adana ve çevre illerde henüz göreve başlamış 
olan 25 öğretmen olmak üzere toplam 90 katılımcı oluşturmaktadır. 
Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan Öğretmenlik Kimliğini 
Oluşturan Etkenleri Belirleme Anketi (ÖKEB) ile toplanmıştır. Bu anket 
iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel bilgilere ilişkin 
maddeler, ikinci bölümde ise öğretmenlik kimliğinin oluşmasında rol 
oynayan etkenlere ilişkin maddeler yer almaktadır. Öğretmen 
adaylarının bu maddelere katılma düzeyleri, beşli likert şeklinde 
(tamamen katılıyorum=5, hiç katılmıyorum=1) düzenlenmiştir. Veriler 
betimsel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiş, açık uçlu sorulara 
verilen cevaplar ise içerik analizi uygulanarak kodlanmış ve kategorize 
edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik 
kimliğinin gelişiminde etkili olduğunu düşündükleri etkenlerin kişilik 
özellikleri, öğretme isteği, üniversitede alınan eğitim, çevre ve stajın 
olduğu belirlenmiştir. Araştırmdan elde edilen bir diğer sonuç ise 
öğretmen adaylarının kendilerini üniversite üçüncü sınıftan itibaren 
öğretmen gibi hissettikleridir. 
The teacher identity is important in terms of determination of the 
type of teaching that the teachers will use and their probable attitudes 
towards changes in the field of education. Therefore, in this study, it 
was aimed to determine the factors which have roles in pre-school 
preservice teachers’ formation of teacher identity and how preservice 
teachers comment on these factors. This research is a qualitative study, 
carried out in the 2009-2010 academic year. The sample of the research 
consisted of 90 participants, 65 of which were senior students studying 
at Çukurova University, Faculty of Education Pre-school Teaching 
Department and 25 of which were teachers who graduated from the 
same department in 2009 and who just started teaching in Adana and 
in surrounding cities. The data was collected through the Survey of 
Determining the Factors which form the Teacher Identity (SDTI) that 
was developed by the researchers. This survey consists of two parts. 
There were items about personal information in the first part and there 
were items about the factors which are effective in the formation of 
teacher identity in the second part. The levels of preservice teachers’ 
agreeing with these items were designed in the five-point Likert scale (I 
completely agree=5, I don’t agree at all=1). The data was analyzed by 
descriptive data analysis method, the answers which were given to the 
open-ended questions were coded by content analysis and then, they 
were categorized. The results of the research showed that the factors 
which are effective in the formation of teacher identity were personality 
traits, willingness to teach, the education which were received at 
university, social environment and the teaching practice. Another result 
of the research revealed that the preservice teachers feel themselves as 
teachers beginning from the third grade.