Evaluation of Physicians’ Attitudes on Oral and Dental Health, the Level of Dental Anxiety, and Their Knowledge on the Dental Specialties: Cross-Sectional Survey Study


Creative Commons License

KARAKAŞ S. N., KÜDEN C., Karakaş H.

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.29, no.1, pp.176-186, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This cross-sectional study aimed to evaluate the attitudes of physicians about oral and dental health, their level of dental anxiety and their knowledge about dentistry specialty. Material and Methods: Two hundred eighty-two physicians of with different titles participated in this study. An online (Google Forms) questionnaire consisting of 3 parts was applied to the physicians of İnönü University Turgut Özal Faculty of Medicine. In the first part, the oral and dental health attitudes and knowledge of the physicians were evaluated. In the second part, the Modified Dental Anxiety Scale was used to measure the dental anxiety levels of the physicians. In the last part, the knowledge of the physicians about 8 specialties of the dentistry was evaluated. The statistical differences were revealed using the chi-square test (α=0.05). Results: The ratio of 48.9% of physicians brush their teeth twice a day. The filling rate of physicians who brushed irregularly was statistically significantly higher (p=0.001). The ratio of 29.8% of physicians have high or extremely high dental anxiety. It was found statistically significant that physicians with high dental anxiety delayed visiting the dentist due to fear (p<0.0001). While pedodontics was the most accurately defined area of specialization by physicians with 92.6%, restorative dentistry was the least correctly defined area with 46.8%. Conclusion: It was found that the physicians’ attitudes and knowledge about oral and dental health were missing. Physicians with high dental anxiety delay their dental check-ups. Also, their knowledge about specialties of dentistry was insufficient.
Amaç: Bu kesitsel çalışma, hekimlerin ağız-diş sağlığı hakkındaki tutumlarını, dental anksiyete düzeylerini ve diş hekimliği uzmanlık alanı hakkındaki bilgilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya farklı unvanlara sahip 282 hekim katıldı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi hekimlerine 3 bölümden oluşan çevrim içi (Google formlar) bir anket uygulandı. Birinci bölümde hekimlerin ağız ve diş sağlığı tutum ve bilgi düzeyleri değerlendirildi. İkinci bölümde hekimlerin dental kaygı düzeylerini ölçmek için Modifiye Dental Anksiyete Skalası kullanıldı. En son bölümde ise hekimlerin diş hekimliğinin 8 uzmanlık ana bilim dalı hakkında bilgileri değerlendirildi. İstatistiksel farklar için ki-kare testi kullanılarak ortaya çıkarıldı (α=0,05). Bulgular: Hekimlerin %48,9’u günde 2 kez dişlerini fırçalamaktadır. Düzensiz olarak fırçalayan hekimler istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla dolgu oranına sahipti (p=0,001). Hekimlerin %29,8’i yüksek ve aşırı yüksek dental anksiyeteye sahipti. Yüksek dental anksiyeteye sahip hekimlerin korku nedeniyle diş hekimi ziyaretini aksatmaları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,0001). Hekimlerin en çok doğru yanıtladıkları ana bilim dalı %92,6 ile pedodonti olurken, en az doğru cevap verdikleri bölüm %46,8 ile restoratif diş tedavisi oldu. Sonuç: Hekimlerin ağız-diş sağlığı ilgili tutum ve bilgilerinin eksik olduğu bulundu. Yüksek dental anksiyete sahip hekimler diş hekimi kontrollerini aksatmaktadırlar. Aynı zamanda diş hekimliği uzmanlık dallarıyla ilgili bilgileri yetersizdir.