Hasarsız Çarpma Tekniği Kullanılarak Şeftali Meyve Sertliğinin Algılanması


VURSAVUŞ K. K. , YURTLU Y. B. , Diezma-Iglesias B., LLEO L., RUIZ_ALTISENT M.

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, no.2, ss.205-213, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.205-213

Özet

Sertlik ölçümleri, geleneksel olarak, hasarlı ölçüm yöntemi olarak değerlendirilen referans tekstür analiz testleriyle, penetrometre ya da bilgisayar kontrollü materyal test cihazları kullanılarak Magness-Taylor yöntemine göre yapılmaktadır. Bu çalışmada, elastisite teorisi kullanılarak, hasarsız ölçüm yöntemlerinden biri olan düşük kütleli çarpma tekniği ile meyve sertliği algılanarak referans yöntem ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Denemeler Caterina ve Suidring çeşidi şeftaliler kullanılarak yürütülmüştür. Düşük kütleli bir yanal impaktörün şeftaliye çarptırılması tekniği kullanılarak yapılan ölçümlerde, çarpma kuvveti (Fi) ve temas zamanı (tc) algılanmış ve eğri altında kalan alandan bağımsız değişken olarak ifade edilen impuls (I) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, elastisite teorisi kullanılarak, impuls, maksimum çarpma kuvveti (Fmax) ve maksimum deformasyon (Dmax) değerleriyle; Fmax/I6/5, Fmax, Dmax, Fmax/Dmax ve Fmax/Dmax3/2  parametreleri belirlenmiştir. Çarpma kuvveti-temas alanı eğrisi üzerinden hesaplanmış çarpma parametreleri ile hasarlı ölçüm referans değerleri (Magness-Taylor kuvveti, sertlik ve elastisite modülü) karşılaştırılmıştır. Ölçüm sonuçlarına göre, hasarlı ölçüm referans değerleri ile hasarsız çarpma parametreleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuş ve elastisite modülü sertlik parametresi tahmininde, iki çeşit için daha yüksek belirtme katsayıları (r2) elde edilmiştir. Her iki çeşide ait tüm veriler üzerinden yapılan çoklu doğrusal regresyon analizine göre, tüm çarpma parametrelerinin model eşitlikte kullanılması durumunda elastisite modülü tahmininde 0.693’lük yüksek bir belirtme katsayısı elde edilmiştir (P<0.01).

Measurements of firmness have traditionally been carried out according to the Magness-Taylor procedure using computer controlled material test device or hand type penetrometer in reference texture analysis tests. By using this type measurement, mechanical properties of fruit under compression loading are determined. These measurements are expressed to be destructive measurement method. In this study, fruit firmness was sensed with non-destructive low mass impact technique based on theory of elasticity and compared with reference measurement method. Tests were carried out with Caterina and Suidring peach varieties. In the measurements done with low mass lateral impactor, impact force (Fi) and contact time (tc) were sensed and, impulse (I) expressed as independent variable was calculated from the area under the impact force-contact time curve. Furthermore, the parameters, Fmax/I6/5, Fmax , Dmax , Fmax/Dmax  and Fmax/Dmax3/2  were determined by using theory of elasticity. Impact parameters calculated from the impact force-contact time curve, and destructive reference measurements (Magness-Taylor force, firmness and modulus of elasticity) were compared. The correlations between destructive reference and non-destructive test results were statistically significant. Higher coefficients of determinations (r2) were found considering varieties separately in the prediction of modulus of elasticity. In addition, according to multi-linear regression analysis method the highest coefficient of determination (0.693) was found in modulus of elasticity prediction for all pooled data (P<0.01).