Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


GÖKYILDIZ Ş. , AVCIBAY VURGEÇ B. , Onat C., İbici E., AKBAŞ M. , Günay G.

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015, ss.1-2

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

SS-002 Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Şule Gökyıldız1, Burcu Avcıbay Vurgeç1, Cemile Onat1, Emine İbici1, Meltem Akbaş1, Gamze Günay2 1Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 2Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
Amaç: Bu çalışma ebelik öğrencilerinin eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın yapıldığı tarihlerde okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 84 ebelik bölümü öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Problem çözme becerilerini değerlendirmek için Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. PÇE, likert tipi 35 sorudan oluşmakta ve aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, kendine güvenli yaklaşım ve planlı yaklaşım alt boyutlarında becerilerini ölçmektedir. Ölçekten alınacak puanlar 32-192 arasındadır. Yüksek ölçek puanı problem çözme becerisinin düşüklüğünü ifade etmektedir. Eleştirel Düşünme eğilimlerini ölçek için California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI) kullanılmıştır. CCTDI, likert tipi 51 sorudan oluşmakta ve doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven, meraklılık olmak üzere 6 alt boyutta eleştirel düşünme becerisini ölçmektedir. Ölçekten alınacakpuanlar 240-300 arasındadır. Yüksek ölçek puanı eleştirel düşünme eğilimindeki becerinin yüksekliğini ifade etmektedir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, One Way ANOVA ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19,56±1.35’dir. %61.9’u 2. sınıf, diğerleri 1. sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %54.8’i anadolu lisesinden, %3.6’sı sağlık meslek liseden, diğerleri düz liseden mezundur. Öğrencilerin PÇE genel puan ortalaması 97.82±20.21, CCTDI genel puan ortalaması 236.86±27.15’tir. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi arasında negatif yönde bir ilişki olup genel skorlar bakımından anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ancak CCTDI alt ölçekleri ile değerlendirme yapıldığında analitiklik, meraklılık, kendine güven alt ölçekleri ile negatif yönde; sistematiklik ve açık fikirlilik alt ölçekleriyle pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r: -0.484, p<0.005). Analitik düşünme, kişinin bilgi edinme ve yeni şeyler öğrenme konusunda meraklılığı, akıl yürütme süreçlerine kendine duyduğu güven düzeyi arttıkça problem çözme becerisi algısı artış göstermektedir. Buna karşın sistematik bir şekilde araştırma ve kişinin açık görüşlü olup farklı yaklaşımlara karşı hoşgörülü ve kendi hatalarına karşı duyarlı olması karşısında problem çözme becerisi algısı azalmaktadır.
Sonuç: Ebelik bölümü öğrencilerinin ölçek yorumlamasına göre düşük düzeyde problem çözme becerisine sahip olduğu belirlenmiştir. Eleştirel düşünme eğilimlerinin alt sınıra yakın ancak genel puanlamada düşük oluğu belirlenmiştir. Yaş ya da bitirilen okulun özelliği problem çözme becerisi ve eleştirel düşünme eğilimleri bakımından anlamlı bulunmazken, eğitim görülen sınıf düzeyi ile anlamlı olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi yükseldikçe PÇE ve CCTDI puanları olumlu sonuçlara eğilim göstermektedir. Ebelik eğitimi sırasında problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için dersler verilmesi ya da mevcut müfredattaki derslerin içeriğinde öğrencilerin bu becerilerini geliştirmeye yönelik planlamalar yapılması eğitimin kalitesini ve etkinliğini artıracaktır.