Mevlana'nın Tebliğ Bağlamında Keşişlerle İlişkileri / Rumi's Relations with Monks in the Context of Edict


Creative Commons License

HATALMIŞ A.

II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu: Çağdaş Etkileşimler / 2nd International Symposium on Masnavi: Contemporary Interactions, Van, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2013, ss.29

  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.29

Özet

      Mevlânâ, özü, sözü ve duruşu ile çok önemli bir tebliğcidir. Yaşadığı çağ Müslümanlar açısından çok sıkıntılı ve sancılı geçmiştir. Mevlânâ, İslam dünyasını yakıp yıkarak ilerleyen Moğollara ve bu durumdan yararlanmayı düşünen Hıristiyan dünyaya karşı tebliğ stratejisini belirlemiştir. Tebliğ metodunda daima ümitvar olmayı, sabır ve metanet göstermeyi ve bazı zorlukları zamana yayarak aşabilmeyi hedeflemiştir.

       Mevlânâ’nın her kesimden insanlarla iyi ilişkileri olmuştur. Mevlânâ, eserlerinde Hristiyanlara/keşişlere geniş yer vermiştir. Hz.İsa’nın babasız dünyaya gelişini, Hz. Meryem’in temiz ve iffetli oluşunu, ilk Hıristiyanların çektikleri çileleri eserlerinde işlemiştir. Ayrıca çeşitli konularda birçok ayet ve hadiste geçen Hz. İsa ve Hristiyanlığa dair değerlendirmeler yapmıştır. Yaklaşım tarzı ile onlarla daha rahat diyalog kurmak ve İslam’ı onlara tebliğ etmek amacını gütmüştür. Mevlânâ’nın davetiyle çok sayıda Hıristiyan/keşiş İslam’ı seçmiştir.

         Bu bildiride Mevlânâ’nın genelde Hristiyanlarla özelde ise keşişlerle olan ilişkileri İslam’ı tebliğ bağlamında ele alınmıştır. Adana-Kozan’da (Sis’te) 40 keşişin Müslüman oluşu dâhil çeşitli rivayetler konu edilmiştir.

         Anahtar kelimeler: Mevlânâ, tebliğ, Hıristiyanlar, keşişler, ihtida, İslamlaşma

        Mewlana is a prominent Islamic missonary with his spirit, discourse and attitude. His age wasfull of problem sand pain for muslims. He set his strategy of Islamic mission to stand against the Mongolians advancing by destroying the muslim world and the Christians planning to take advantage of this tragedy. In his method of mission he targeted to always be hopeful, patient and firmand to overcome some of the problems with a view of handling them in the course of time.

        Mewlana had good relations with people from all sides. He mentioned Christians and monks largely in his works. He referred to Jesus’ birth without having a father, Virgin Mary’s chastity and sufferings of the Christians. Moreover he also discussed Jesus and Christianity with reference to many versus and hadiths on various issues. Through thispoint of view he aimed at building relations more easily with the mand calling them to Islam and many Christians and monks reverted to Islam upon the invitation of Mevlânâ.

          In this paper Mewlana’s relations with Christians specifically with the monks are presented with a point of view of Islamic mission. Several stories are dealtwith concerning many topics including the revertion of the forty monks to Islam in Adana-Kozan(Sis).

         Keywords: Mawlana, Islamic mission, Chrsitians, monks, convertion to Islam, Islamization