GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK (ORTA DOĞU MESELESİ)PREVIOUSLY LONGERED ORIENT (MIDDLE EAST ISSUE)


ŞAHBAZ M.

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.4, no.3, pp.381-387, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The most widely accepted definition of the Middle East today is the Arab region (Syria, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Lebanon, Jordan, Yemen, Oman, Iraq, Libya, Bahrain, Kuwait, Qatar, Egypt), which is obtained by the addition of Turkey, Iran and Israel. In other words, we can say that it is the heritage of the Ottoman Empire. The collapse of the Ottoman State after World War II created a huge void in the Middle East. Unfortunately, the war did not consider the balances in the Middle East. They have laid the foundations of new affairs by drawing artificial boundaries and today they are pushing this region into the still-stirring turbulence. While the actor states in the Middle East are defined as colonial states yesterday, today they operate in the region as imperialist states. The main factor underlying the actor states’ close attention to the region is economic interests. The actor states, which continue their activities in the region, have moved to the Babylonian Tower in the place where they are in the territory by acting with democracy rhetoric to reach their interests. The imperialist states, which have interests in the Middle East, the most complex region of the world, have begun to apply the policies they once applied in the Balkans to the Middle East. In this study, we will try to evaluate today’s Middle East phenomenon in the historical course.

 

Ortadoğu’nun günümüzde en çok kabul gören tanımı, Arap ülkelerine (Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ürdün, Yemen, Umman, Irak, Libya, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Mısır) Türkiye, İran ve İsrail’in eklenmesiyle elde edilen bölgedir. Başka bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasıdır da diyebiliriz. I. Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devletinin yıkılması, Ortadoğu’da büyük bir otorite boşluğu doğurdu. Ne yazık ki harbin galipleri arzularını dizginleyemeyerek Ortadoğu’daki dengeleri gözetmemiş, yapay sınırlar çizerek yeni meselelerin temelini atmışlar ve bugün bu bölgeyi halen süren kargaşalığın içine itmişlerdir. Ortadoğu’daki aktör devletler, dün sömürgeci devletler olarak tanımlanırken, bugün emperyalist devletler olarak bölgede faaliyet göstermektedirler. Aktör devletlerin bölgeyle yakından ilgilenmelerinin temelinde yatan ana etken ekonomik çıkarlardır. Bölgede faaliyetlerini sürdüren aktör devletler çıkarlarına ulaşmak için demokrasi söylemleriyle hareket ederek bölgeyi tabir yerinde ise Babil Kulesine çevirmişlerdir. Dünyanın en karmaşık bölgesi olan Ortadoğu’da çıkarları olan emperyalist devletler bir zamanlar Balkanlarda uyguladıkları politikaları Ortadoğu da uygulamaya başlamışlardır. Bu çalışmamızda günümüz Ortadoğu Meselesini Tarihi seyir içinde değerlendirmeye çalışacağız.