OSSİFİYE FİBROMA: BİR OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Duyan H. , Evlice B.

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi (International Meandros Dental Congress) , Aydın, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.84

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.84

Özet

Amaç: Ossifiye fibroma, çenelerde görülen benign fibro-osseöz bir tümördür. Kadınlarda ve 3. dekatta daha sık görülmektedir. Klinik olarak ağrısız ve yavaş büyüyen bir lezyon olarak kendini gösterir. Çenelerde yerleşim yeri genellikle mandibula premolar-molar bölgesidir. Radyografik incelemede lezyonun gelişimine bağlı olarak genellikle uniloküler, iyi sınırlı radyolusent, radyolusent - radyoopak karışık veya radyolusent hat ile sınırlanmış tamamen radyoopak görüntü verebilmektedir. Bu olgu raporu genellikle rastlanılanın tersine maksillada yerleşim gösteren, gene rastlanılanın tersine şiddetli ağrısı bulunan ve planlanan derin eksizyon sonrası kontrol seansında rekürrens gösteren bir ossifiye fibroma hastasının klinik ve radyolojik bulgularını sunmayı amaçlamaktadır. Olgu Sunumu: Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne sol maksiller palatinal bölgesinde ağrılı şişlik şikâyeti ile gelen 26 yaşındaki kadın hastanın panoromik incelemesinde 24-25 numaralı dişlerin köklerini iten radyoopak hatlara sahip ve miks görüntü veren lezyon izlenmiştir. Hastada ekstraoral herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. KIBT (konik ışınlı bilgisayarlı tomografi) görüntülemesinde ilgili bölgenin palatinalinde ekspansiyona sebep olan 1. 3 × 1. 4 × 1. 3 cm3 boyutlarında, içerisinde kalsifikasyon odakları barındıran ve radyoopak hatlara sahip lezyon tespit edilmiştir. Lezyon eksize edilmiş ve ilgili bölgedeki dişlerin çekimi yapılmıştır. Kitle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Laboratuvarı’na fibroosseöz lezyon ön tanısı ile histopatolojik inceleme için gönderilmiş ve ossifiye fibroma tanısı konulmuştur. Hasta 6 aylık kontrole çağrıldığı sırada ilgili bölgede nüks gösteren alanlara rastlanmış ve operasyon tekrar edilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucunda tekrar ossifiye fibroma tanısı konulmuştur. Sonuç: Literatürde rekürrens gösteren örnekler göz önüne alındığında, lezyon tam olarak eksize edilmeli ve uzun dönemli takip önerilmelidir.

Objectives: Ossifying fibroma is a benign fibroosseous tumor of jaws. It is more common in females and in third decade. It presents clinically as a painless and slowly growing lesion. Location of ossifying fibroma in jaws is usually premolar-molar region of mandible. In radiographic examination, depending on development of lesion, usually shows unilocular, wellcircumscribed radiolucent, radiolucent-radiopaque mixed or completely radiopaque appearence with radiolucent lines. This case report aims to present clinical and radiological findings of a painful patient with ossified fibroma located in the maxilla against long odds, with recurrence in control session after planned deep excision. Case Report: A 26-year-old female patient referred to Çukurova University Faculty of Dentistry with a complaint of painful swelling in left maxillary palatinal region. A lesion with radiopaque lines giving mixed image and pushing roots of teeth (24- 25) was observed in panoramic image of patient. No extraoral findings were observed. CBCT (Cone beam computed tomography) imaging revealed a 1. 3×1. 4×1. 3 cm3 lesion with calcification foci and radiopaque lines causing expansion in palatinal region. Lesion was excised and teeth were extracted in related region. Specimen was referred to pathology laboratory of Çukurova University Faculty of Medicine for histopathological examination with a preliminary diagnosis of fibroosseous lesion and final diagnosis was ossifying fibroma. When patient was called for a 6-month follow-up, recurrent areas were found in related region and operation was repeated. Histopathological examination revealed again a diagnosis of ossifying fibroma. Conclusions: Considering recurrent specimens in literature, lesion should be fully excised and long-term follow-up recommended.